93 θέσεις με μετάταξη στο ΓΝ Αθηνών «Η Ελπίς»

93 θέσεις με μετάταξη στο ΓΝ Αθηνών «Η Ελπίς»

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη Υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές ή άλλες Δ.Υ. καθώς και από Κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο. συνολικά ενενήντα τριών (93) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής: 1ΤΕ Φυσικοθεραπείας, 1ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, 1ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, 1ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, 1ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων, 5ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, 1ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών, 1ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου, 1ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, 4ΔΕ Μαγείρων, 9ΤΕ Νοσηλευτικής, 26ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής, 2ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών, 1ΥΕ Νοσοκόμων, 2ΥΕ Βοηθών Θαλάμου, 1ΠΕ Πληροφορικής, 1ΤΕ Λογιστικής, 2ΔΕ Τηλεφωνητών, 1ΔΕ Ιερέων, 1ΔΕ Κλιβανιστών-Αποστειρωτών-Απολυμαντών, 1ΔΕ Κοπτριών-Ραπτριών-Γαζωτριών, 1ΔΕ Υδραυλικών με ειδίκευση στα Ιατρικά Αέρια, 1ΔΕ Οικοδομών-Κτιστών, 1ΔΕ Εργοδηγών, 1ΔΕ Ελαιοχρωματιστών, 1ΔΕ Ηλεκτρονικών Τεχνικών, 1ΔΕ Σιδηρουργών, 1ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών, 5ΥΕ Καθαριστών-τριών, 1ΥΕ Επιμέλειας Κήπου, 1ΥΕ Βοηθών Αποθηκάριων, 2ΥΕ Κλητήρων, 2ΥΕ Βοηθών Μαγείρων, 6ΥΕ Τραπεζοκόμων, 2ΥΕ Λαντζέρηδων, 1ΥΕ Εργατών, 2ΥΕ Φυλάκων Νυκτοφυλάκων.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

α)Όλοι οι Μόνιμοι Υπάλληλοι Υπουργείων ή άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007, ΥΕΚ.26/Α/9-2-2007), οι οποίοι έχουν συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξη με αυτές τις διατάξεις ή άλλες ειδικές διατάξεις, με εξαίρεση τις διατάξεις που προβλέπουν τη μετάταξη σε παραμεθόριες περιοχές ή αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.3801/2009,

β)Οι Τακτικοί Υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και Υπάλληλοι των ΔΕΚΟ, οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, εφόσον έχουν συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία.

Στην εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71 του Ν.3528/2007 δεν εμπίπτουν: α) Οι Υπάλληλοι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), β)Οι Υπάλληλοι των Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσεων, οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1892/1990, είναι εκτός Δημοσίου Τομέα και συνεπώς δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3613/2007. γ) Επίσης εξαιρούνται από το δικαίωμα συμμετοχής οι Υπάλληλοι που υπηρετούν σε Νοσοκομεία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση μετάταξης (επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ταχ. διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών: Η ΕΛΠΙΣ, Τμήμα Γραμματείας, Πρωτόκολλο, Δημητσάνης 7, Τ.Κ. 115 22, Αθήνα. Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2039105 & 213 2039109. (Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και 15-02-2017.