Αναγνώριση της Roche βάσει των Δεικτών Βιωσιμότητας Dow Jones

Αναγνώριση της Roche βάσει των Δεικτών Βιωσιμότητας Dow Jones

Για ενδέκατη χρονιά, η Roche αναγνωρίστηκε ως η πλέον βιώσιμη εταιρεία στον Κλάδο του Φαρμάκου βάσει των Δεικτών Βιωσιμότητας Dow Jones (DJSI – Dow Jones Sustainability Indices). Η αξιολόγηση των εταιρειών βασίζεται σε μια διεξοδική ανάλυση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών τους επιδόσεων. Η δέσμη δεικτών του DJSI αποτελεί σημείο αναφοράς για τους επενδυτές, οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη παράγοντες βιωσιμότητας στη διαμόρφωση των χαρτοφυλακίων τους.

Η Roche διατήρησε την ηγετική της θέση στη συγκεκριμένη κατάταξη, μέσω της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης που εφαρμόζει και είναι πλήρως ενσωματωμένη, τόσο στην επιχειρηματική δραστηριότητα όσο και στην κουλτούρα της εταιρείας.

«Είμαστε υπερήφανοι που, για μια ακόμη φορά, αναγνωρίζονται οι προσπάθειές μας στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης» ανέφερε ο CEO της Roche, Severin Schwan. «Στη Roche, γνωρίζουμε ότι το κλειδί για τη δημιουργία βιώσιμης αξίας και ανάπτυξης έγκειται στη συνεργασία με πολλαπλούς εταίρους. Η πανδημία COVID-19 έχει αναδείξει την επιτακτική ανάγκη συνεργασίας του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση. Σε αυτούς τους πρωτοφανείς καιρούς, έχουμε δεσμευτεί περισσότερο από ποτέ να συνεργαστούμε στενά με όλους τους φορείς υγείας παγκοσμίως για να διασφαλίσουμε ότι τα φάρμακα και τα διαγνωστικά προϊόντα θα φθάσουν σε όσους τα έχουν ανάγκη».

Η Roche βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα ενάντια στη νόσο COVID-19 με ένα διευρυνόμενο χαρτοφυλάκιο διαγνωστικών λύσεων, την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και μια σειρά συνεργασιών σε ολόκληρο τον κλάδο. Παράλληλα, η Roche συνεχίζει να παρέχει φάρμακα και διαγνωστικά προϊόντα σε ασθενείς που πάσχουν από ένα ευρύ φάσμα νοσημάτων, και συνεργάζεται με παρόχους υγειονομικών υπηρεσιών, εργαστήρια, αρχές και οργανισμούς για να συμβάλει στη διασφάλιση της παροχής των διαγνωστικών εξετάσεων, των θεραπειών και της φροντίδας που χρειάζονται σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Roche Hellas, κ. Ezat Azem, τόνισε σχετικά: «Η μακροχρόνια ανάδειξή μας ως η πλέον βιώσιμη εταιρεία παγκοσμίως αποτελεί για όλους εμάς στη Roche άλλη μια επιβράβευση της δέσμευσής μας να λειτουργούμε με ακεραιότητα, εμπιστοσύνη και σεβασμό στην καθημερινότητά μας. Κάτι που για εμάς σημαίνει πολύ περισσότερα από τη συμμόρφωση με υποχρεωτικές απαιτήσεις. Αφορά τη δυνατότητά μας να δημιουργούμε προστιθέμενη αξία για κοινωνία, στηρίζοντας ενεργά κοινωνικούς σκοπούς, εφαρμόζοντας υπεύθυνες πολιτικές για το περιβάλλον, αλλά και εξασφαλίζοντας τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας και ανάπτυξης για τους εργαζόμενούς μας παγκοσμίως, όπως βεβαίως στην Ελλάδα».

Βιωσιμότητα στην Roche

Για πάνω από 120 χρόνια, η βιωσιμότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Roche. Η Roche ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση θεμάτων βιωσιμότητας: παράλληλα με τη βελτίωση της πρόσβασης σε προϊόντα, η στρατηγική της εταιρείας επικεντρώνεται επίσης στην επίτευξη συνεχούς προόδου σε τομείς όπως η κοινωνική ευθύνη, η προστασία του περιβάλλοντος, η αειφορία της εφοδιαστικής αλυσίδας, η προσέλκυση και διατήρηση ανθρώπινου δυναμικού.

Η μεγαλύτερη συνεισφορά της Roche στην κοινωνία είναι η βελτίωση της παροχής υγειονομικής περίθαλψης. Αυτό το επιτυγχάνει αναπτύσσοντας τις καλύτερες διαγνωστικές εξετάσεις και φάρμακα που μπορούν να καλύψουν μερικές από τις πιο επείγουσες ιατρικές ανάγκες σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Roche κατανοεί ωστόσο ότι αυτό είναι ένα έργο που δεν μπορεί να γίνει μόνο από έναν. Η εταιρεία γνωρίζει ότι το κλειδί για τη δημιουργία βιώσιμης αξίας και ανάπτυξης έγκειται στη συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη και στον ανοιχτό, εποικοδομητικό διάλογο. Με αυτόν τον τρόπο η Roche δημιουργεί αξία για την κοινωνία και επιτυγχάνει βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη για την εταιρεία.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της Roche σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης μπορείτε να βρείτε στο www.roche.com/sustainability

Σχετικά με τους Δείκτες Βιωσιμότητας Dow Jones (DJSI)

Η συγκεκριμένη παγκόσμια κατάταξη δημοσιεύεται κάθε χρόνο από την S&P Dow Jones Indices και τη SAM, και μετράει την απόδοση των κορυφαίων εταιρειών στον κόσμο σε θέματα βιωσιμότητας. Η SAM καλεί εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες να συμμετέχουν στην αξιολόγηση. Οι εταιρείες επιλέγονται για να συμπεριληφθούν στους δείκτες, έπειτα από συστηματική Αξιολόγηση Εταιρικής Βιωσιμότητας (Corporate Sustainability Assessment – CSA), η οποία διενεργείται από τη SAM.

Στους δείκτες περιλαμβάνονται μόνον οι εταιρείες που κατέχουν ηγετική θέση στον κλάδο τους, με βάση τη συγκεκριμένη αξιολόγηση. Αυτό καθορίζεται από μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση μακροπρόθεσμων οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων, τα οποία συνεκτιμούν τάσεις βιωσιμότητας τόσο σε γενικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο κλάδου.