Ανοίγουν δύο θέσεις ιατρών στη Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου

Ανοίγουν δύο θέσεις ιατρών στη Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου

Δύο θέσεις ιατρών ανοίγουν στη Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέχρι και τις 3 Οκτωβρίου 2016.

Συγκεκριμένα, η προκήρυξη αναφέρει ότι ανοίγουν δύο θέσεις ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. στο βαθμό του Διευθυντή για τη Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας. Πρόκειται για μία θέση Διευθυντή Καρδιολογίας και μία θέση Διευθυντή Νεφρολογίας.

Αίτηση-Δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Γραμματεία της Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας, 3ο  χλμ Εθνικής Οδού Αγρινίου – Αντιρρίου Τ.Κ. 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ, εις τριπλούν από 14 Σεπτεμβρίου 2016 ημερομηνία έναρξης υποβολής δικαιολογητικών μέχρι και 03 Οκτωβρίου 2016 ημερομηνία λήξης υποβολής δικαιολογητικών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αιτήσεις – Δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.

Αιτήσεις – Δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς μέσα στην ανωτέρω ορισθείσα προθεσμία. Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από την σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς.

Από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία στο τηλέφωνο 2641361116.