Ανοίγουν 4 θέσεις ιατρών στο νοσοκομείο «Σισμανόγλειο»

Ανοίγουν 4 θέσεις ιατρών στο νοσοκομείο «Σισμανόγλειο»

Το Γ. Νοσοκομείο Αττικής Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμινγκ της 1ης Υ.Ε. Αττικής, που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων στις θέσεις ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ επί θητεία στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄ για τη Νοσοκομειακή μονάδα «Σισμανόγλειο».

Συγκεκριμένα, άνοιξαν οι παρακάτω θέσεις: 1 Παθολόγος, 1 Καρδιολόγος, 1 Αναισθησιολόγος ή Παθολόγος ή Καρδιολόγος ή Χειρούργος ή Πνευμονολόγος – Φυματιολογίας ή Ορθοπαιδικός με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή Γενικός Ιατρός με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση – συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.) και 1 Ακτινοδιαγνώστης.

Για τις θέσεις αυτές γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν:

-Ελληνική ιθαγένεια, πλην όσων προέρχονται από κράτη μέλη της ΕΕ.

-Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

-Τίτλο αντίστοιχης με τη θέση ιατρικής ειδικότητας.

-Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 50ο έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις Αιτήσεις-Δηλώσεις (για τις συγκεκριμένες θέσεις κατά ειδικότητα σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από το Νοσοκομείο (υπηρεσία στην οποία υποβάλλονται τα δικαιολογητικά) ή αναζητείται και εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.sismanoglio.gr), στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.gr), στον ιστότοπο των Δ.Υ.Πε., συμπληρωμένη με ευθύνη του υποψηφίου με ακρίβεια και σε όλα τα στοιχεία που ζητούνται σ’ αυτή) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς (στην επιστολή να αναγράφεται σε εμφανές σημείο και η ειδικότητα για την οποία ενδιαφέρονται οι υποψήφιοι), στην ταχ. διεύθυνση: «Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ», Γραμματεία (Πρωτόκολλο), Σισμανογλείου 1, Τ.Κ. 151 26, Μαρούσι, Αττική.

Πληροφορίες στα τηλ. 2132058194, 2132058160, 2132058203) στο Τμήμα Προσωπικού του Νοσοκομείου. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι και τις 10 Αυγούστου 2016.