Ανοίγουν τρεις θέσεις ιατρών στο Νοσοκομείο Λάρισας

Ανοίγουν τρεις θέσεις ιατρών στο Νοσοκομείο Λάρισας

Το Π.Γ.Ν.Λάρισας – Γ.Ν.Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ&ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» προκηρύσσει τρεις θέσεις ιατρών και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέχρι και τις 12 Σεπτεμβρίου 2016.

Αναλυτικότερα, το νοσοκομείο ανοίγει μία θέση Επιμελητή Β΄ Χειρουργικής, μία θέση Επιμελητή Β΄ Ουρολογίας και μία θέση Επιμελητή Β΄ Αιματολογίας ή Παιδιατρικής ή Παθολογίας (για την Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας).

Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν: 1. Ελληνική Ιθαγένεια ή προέρχονται από Κράτη Μέλη της ΕΟΚ. 2. Άδεια ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος. 3. Τίτλο αντίστοιχο με τη θέση Ιατρικής Ειδικότητας. 4. Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 50ο έτος για τους Επιμ.Β΄.

Η αίτηση – δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Π.Γ.Ν.Λάρισας – Γ.Ν.Λάρισας ΄΄ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ&ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ΄΄ Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Λάρισας εις τριπλούν, κάθε σειρά σε ξεχωριστό φάκελο, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, ήτοι από 22/08/2016 έως και 12/09/2016.

Αιτήσεις – Δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς στη Γραμματεία του Νοσοκομείου στη διεύθυνση: « Π.Γ.Ν.Λάρισας – Γ.Ν.Λάρισας ΄΄ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ&ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ΄΄ Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Λάρισας Τσακάλωφ 1 41 221 Λάρισα » με την επισήμανση «Για την προκήρυξη θέσεων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ». μέσα στην παραπάνω ορισθείσα ημερομηνία.

Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς. Αιτήσεις – Δηλώσεις και δικαιολογητικά μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτά. Από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία στο τηλέφωνο 2413 504331 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:30 με 15:00).

Συντάκτης: Δήμητρα Χατζηπαναγιώτου