Άνοιξε θέση Διευθυντή Νεφρολογίας στο ΓΝ Κέρκυρας

Άνοιξε θέση Διευθυντή Νεφρολογίας στο ΓΝ Κέρκυρας

Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας ανακοίνωσε την πρόσληψη ενός ατόμου, επί θητεία στη θέση Ειδικευμένου Ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ. Συγκεκριμένα, θα προσληφθεί ένας ΠΕ Ιατρός στο βαθμό Διευθυντή, Ειδικότητας Νεφρολογίας για την ΜΤΝ (για την άγονη και προβληματική περιοχή Β Κατηγορίας), Κοντόκαλι Κέρκυρας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι τις 12 Ιουνίου 2017 την αίτηση-δήλωση (σε ειδικό έντυπο ανηρτημένο στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας: www.moh.gov.gr, στον ιστότοπο των Δ.Υ.ΠΕ. και των Νοσοκομείων ή χορηγείται από την Υπηρεσία στην οποία υποβάλλονται τα δικαιολογητικά) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, εις τετραπλούν (4 υποφάκελοι που εσωκλείονται στον κυρίως φάκελο του υποψηφίου), είτε αυτοπροσώπως, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, Γραμματεία, Τ.Κ. 491 00, Κοντόκαλι, Κέρκυρα, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, Τ.Κ. 491 00, Κοντόκαλι, Κέρκυρα.

Η Προκήρυξη, το έντυπο αίτησης – δήλωσης και τα έντυπα των υπεύθυνων δηλώσεων βρίσκονται στον ιστότοπο: www.gnkerkyras.gr. Πληροφορίες στο τηλ. 26613 60643, (Τμήμα Προσωπικού του Νοσοκομείου).