Άνοιξε θέση επιμελητή Β Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας στο νοσοκομείο Λάρισας

Άνοιξε θέση επιμελητή Β Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας στο νοσοκομείο Λάρισας

Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ ανακοίνωσε την πρόσληψη ενός ατόμου, επί θητεία στη θέση Ειδικευμένου Ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ. και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής: Επιμελητής Β’, Ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Ορθοπεδικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή Γενικής Ιατρικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας για το Τ.Ε.Π.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι τις 31 Μαίου 2017 την αίτηση-δήλωση (σε ειδικό έντυπο ανηρτημένο στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας: www.moh.gov.gr , στον ιστότοπο των Δ.Υ.ΠΕ. και των Νοσοκομείων ή χορηγείται από την Υπηρεσία στην οποία υποβάλλονται τα δικαιολογητικά) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, εις τριπλούν μέσα σε φάκελο είτε αυτοπροσώπως, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ, Οργανική Μονάδα της Έδρας Λάρισα, Γραμματεία, Τ.Κ. 411 10, Λάρισα, Θεσσαλία, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Περιοχή Μεζούρλο, Τ.Κ. 411 10, Τ.Θ. 1425, Λάρισα, Θεσσαλία, με την επισήμανση: Για την προκήρυξη θέσεων Ιατρών του Κλάδου Ε.Σ.Υ.. Πληροφορίες στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού: 2413-501453.