Μπορεί να επηρεάσει ο θόρυβος την υγεία;

Μπορεί να επηρεάσει ο θόρυβος την υγεία;

Με τον όρο θόρυβο, συνήθως χαρακτηρίζουμε τα ενοχλητικά επίπεδα ηχητικής στάθμης που μας περιβάλλουν. Η ενόχληση, μπορεί να είναι, από απλή διατάραξη των αισθήσεων και της αυτοσυγκέντρωσής μας έως και επιπτώσεις επί της ίδιας της υγείας, που μπορεί να είναι παροδικές ή και μόνιμες.

Η τελευταία Τετάρτη του Απριλίου έχει κηρυχθεί από το 1992, ως η Διεθνής Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το θόρυβο, από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ακουστικής.

Πώς μπορεί να επηρεάσει ο θόρυβος την υγεία;

Ο θόρυβος στον εργασιακό χώρο μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες στην υγεία των εργαζομένων,  όπως διαταραχές της ακοής, απώλεια της ακοής, εμβοές. Επίσης μπορεί να επιτείνει το άγχος του εργαζόμενου, να γίνει αιτία παρεμπόδισης της προφορικής επικοινωνίας και αιτία πρόκλησης ατυχημάτων.

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι που εκτίθενται ταυτόχρονα σε ορισμένες ωτοτοξικές χημικές  ουσίες και σε δυνατό θόρυβο, φαίνεται ότι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν προβλήματα ακοής.

Στις περιπτώσεις εργαζόμενων εγκύων, που εκτίθενται σε δυνατό θόρυβο μπορεί να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα, τόσο στην έγκυο όσο και στο έμβρυο.

Νομοθεσία για το θόρυβο

Για όλους τους παραπάνω λόγους θεσπίζονται νομοθετικά, προδιαγραφές ελέγχου των επιπέδων θορύβου και λήψης μέτρων προστασίας είτε αυτά αφορούν στην όχληση του κοινού σε θορύβους ή σε εργαζόμενους σε περιβάλλον εργασίας.

Όλα τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να θέσουν σε εφαρμογή την οδηγία του 2003, η οποία επιβάλλει νέες απαιτήσεις υγείας και ασφαλείας όσον αφορά το θόρυβο στους χώρους εργασίας.

Ειδικότερα στην Ελληνική νομοθεσία κατ΄ εφαρμογή κοινοτικής οδηγίας 2003/10/ΕΚ έχει εκδοθεί το ΠΔ 149/2006 το οποίο αφορά:

«Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ»

Στο εν λόγω διάταγμα γίνεται αναφορά στα όρια έκθεσης εργαζομένων σε θόρυβο, στους τρόπους μέτρησης και καταγραφής των επιπέδων έκθεσης καθώς και στα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας και άρσης του όποιου κινδύνου.

Πώς μπορούμε να μετρήσουμε το θόρυβο στο εργασιακό περιβάλλον;

Όπως μας εξηγεί ο ειδικός σε θέματα Ασφάλειας Εργασίας, της ΓΕΠ, Σπύρος Πριμηκύριος, είναι πολύ σημαντικό οι εργαζόμενοι να προστατεύονται από τις συνέπειες του θορύβου στην Εργασία. Για το σκοπό αυτό, εξειδικευμένοι και έμπειροι τεχνικοί ασφαλείας, με κατάλληλο εξοπλισμό μπορούν να κάνουν μετρήσεις και χαρτογράφηση επιπέδων εργασιακού, αλλά και περιβαλλοντικού θορύβου, με σκοπό όχι μόνο την καταγραφή του αλλά και για την εξεύρεση λύσεων, για την προστασία των Εργαζομένων από το θόρυβο αλλά και την καθοδήγηση εργαζομένων και εργοδοτών, προς αυτή την κατεύθυνση.