Διευκρινίσεις για έκδοση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος ιατρών

Διευκρινίσεις για έκδοση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος ιατρών

Διευκρινίσεις για την έκδοση βεβαίωσης για την άσκηση επαγγέλματος ιατρού από τις Περιφέρειες και τις Περιφερειακές Ενότητες δίνει το υπουργείο Υγείας.

Όπως αναφέρει το έγγραφο του υπουργείου Υγείας, στις αρμοδιότητες των Περιφερειών περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η χορήγηση άδειας/βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος ιατρού.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», προβλέπεται ότι : «Τα διοικητικά όργανα οφείλουν να προβαίνουν αυτεπαγγέλτως στις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις ενέργειες μέσα στις τυχόν ειδικώς οριζόμενες προθεσμίες, αλλιώς μέσα σε εύλογο χρόνο» και στο άρθρο 4 του ίδιου νόμου αναφέρεται πως «Οι διοικητικές αρχές, όταν υποβάλλονται αιτήσεις οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων και να αποφαίνονται για τα αιτήματα τους…». Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΒΔ 11 Οκτ/7 Νοεμβρίου 1957 (ΦΕΚ 225 Α) «Περί τροποποιήσεως και κωδικοποιήσεως των περί Ιατρικών Συλλόγων και των Πειθαρχικών Συμβουλίων διατάξεων του ΑΝ 1565/1939, προβλέπεται ότι: «Η αίτησις εγγραφής… δέον να συνοδεύεται δια κεκυρωμένου αντιγράφου του πτυχίου… και αδείας ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος εν Ελλάδι…».

Από τον συνδυασμό των ανωτέρω και δεδομένου ότι οι νεότερες διατάξεις έχουν ρυθμίσει το θέμα διαφορετικά από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 του ΑΝ 1565/1939, αρμόδιες υπηρεσίες να χορηγούν και ως εκ τούτου να παραδίδουν την άδεια/βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος ιατρού στους ενδιαφερόμενους είναι οι οικείες Περιφέρειες. Η διαδικασία αυτή ισχύει μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων Υπουργικών Αποφάσεων του άρθρου 35 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.