Δήλωση Πρόθεσης Συμμετοχής στο Εθνικό Δίκτυο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας

Δήλωση Πρόθεσης Συμμετοχής στο Εθνικό Δίκτυο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας

Στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης του έργου της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο χώρο της υγείας, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Ιωάννης Μπασκόζος, αρμόδιος για θέματα ηλεκτρονικής υγείας, προσκαλεί όλους όσους επιθυμούν, να δηλώσουν την πρόθεση συμμετοχής τους στο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας (ΔΗΥΥ) της χώρας μας.

Το ΔΗΥΥ  είναι ένα θεσμικό και υποστηρικτικό όργανο που διαμορφώνεται με τη συμμετοχή του συνόλου των εμπλεκομένων με το χώρο της ηλεκτρονικής υγείας ιδιωτικών και δημόσιων φορέων, ερευνητικών και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας μας. Στο ΔΗΥΥ δύνανται να συμμετέχουν φορείς που ασχολούνται αποδεδειγμένα με τη σχεδίαση, την ανάπτυξη, την παροχή και υποστήριξη εφαρμογών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας αλλά και με τη χρήση αυτών στη χώρα μας. Το ΕΣΔΗΥ επεκτείνοντας το πλαίσιο συμμετοχής στο ΔΗΥΥ καλεί επίσης όπως δηλώσουν την πρόθεση συμμετοχής τους και τις Δ/σεις Πληροφορικής των Υγειονομικών Περιφερειών, τα Γραφεία Πληροφορικής των Νοσοκομείων, τις Δ/σεις Πληροφορικής άλλων Υπουργείων καθώς και Συλλόγους Επαγγελματιών Υγείας, Ιατρικές Εταιρείες και Συλλόγους Ασθενών.

Η τελική μορφή του Δικτύου, θα αποτελέσει αντικείμενο μελέτης των επομένων συναντήσεων και εργασιών του Εθνικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης Ηλεκτρονικής Υγείας (ΕΣΔΗΥ). Το ΔΗΥΥ θα διαμορφωθεί κατόπιν της τελικής εισήγησης του ΕΣΔΗΥ προς τον Υπουργό Υγείας, ενώ θα αποκτήσει την πραγματική του υπόσταση κατόπιν Κοινής Υπουργικής Αποφάσεων (ΚΥΑ) μεταξύ των εμπλεκομένων Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ασφάλειας του Πολίτη, Εργασίας, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) σύμφωνα με τη νομοθετική πρόβλεψη (Νόμος 4213/2013 Άρθρο 13 Ηλεκτρονική Υγεία και άρθρο 14 της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ).