Δείτε τι προβλέπει η απόφαση του υπ. υγείας για τις τιμές στα φάρμακα χωρίς συνταγή!

Δείτε τι προβλέπει η απόφαση του υπ. υγείας για τις τιμές στα φάρμακα χωρίς συνταγή!

Αλλαγές στις τιμές των φαρμάκων χωρίς συνταγή προχώρησε το υπ. υγείας. Με βάση την απόφαση του υπουργού Ανδρέα Ξανθού οι ενδεικτικές τιμές των ΜΗΣΥΦΑ καθορίζονται από τον μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών των κρατών -μελών της Ε.Ε, όπου βρέθηκε τιμή.

Σε περίπτωση πάντως που δεν είναι δυνατή η τιμολόγηση του προϊόντος ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. με βάση την προηγούμενη περίπτωση, το προϊόν ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. λαμβάνει ως τιμή βάσης, για τον καθορισμό της ενδεικτικής τιμής λιανικής πώλησης, το μέσο όρο των τιμών στα δύο κράτη μέλη, όπου βρέθηκε τιμή.

Αναλυτικότερα η απόφαση προβλέπει:

Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής

1. Η παρούσα εφαρμόζεται επί όλων των φαρμάκων, τα οποία με απόφαση του ΕΟΦ, ταξινομούνται στα μη συνταγογραφούμενων φάρμακα (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.).

2. Αρμόδιος για την εφαρμογή της παρούσας είναι ο ΕΟΦ, ο οποίος υποβάλλει σχετική πρόταση για την έκδοση απόφασης του Υπουργού Υγείας, που εμπεριέχει τον κατάλογο των ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης και ανώτατων νοσοκομειακών τιμών.

Άρθρο 2

Τρόπος Διαμόρφωσης της Ενδεικτικής Τιμής Λιανικής Πώλησης

1. Η βάση για την εξαγωγή της ενδεικτικής λιανικής τιμής διαμορφώνεται σύμφωνα
με τα εξής κριτήρια:

α) Από τον μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών των κρατών -μελών της Ε.Ε, όπου βρέθηκε τιμή.

β) Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η τιμολόγηση του προϊόντος ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. με βάση την προηγούμενη περίπτωση, το προϊόν ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. λαμβάνει ως τιμή βάσης, για τον καθορισμό της ενδεικτικής τιμής λιανικής πώλησης, το μέσο όρο των τιμών στα δύο κράτη μέλη, όπου βρέθηκε τιμή,

γ) Αν το φαρμακευτικό προϊόν ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. τιμολογείται σε ένα μόνο κράτος-μέλος, τότε λαμβάνεται η χαμηλότερη τιμή μεταξύ της ισχύουσας τιμής, εφόσον υπάρχει, και της τιμής που έχει στο άλλο
κράτος-μέλος, αλλιώς λαμβάνει την τιμή που έχει στο κράτος μέλος αυτό,

δ) Αν δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της προηγούμενης περίπτωσης, τότε το προϊόν ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.
τιμολογείται με βάση την συσχέτιση με όμοια ως προς τις δραστικές ουσίες, τις περιεκτικότητες και τις φαρμακοτεχνικές μορφές προϊόντα στην Ελλάδα. Η συσχέτιση μπορεί να γίνεται και με όμοια συνταγογραφούμενα φάρμακα.

2. Η τιμή που αναζητείται, βάσει της προηγούμενης παραγράφου, αναφέρεται σε τιμές παραγωγού (ex factory), ή στην τιμή παραγωγού που μπορεί να εξαχθεί από την έρευνα σε λοιπά είδη τιμών (ήτοι εισαγωγού ή χονδρική ή λιανική).

Ως ενδεικτική τιμή λιανικής πώλησης ορίζεται η τιμή βάσης που προκύπτει δυνάμει της προηγούμενης
παραγράφου, προσαυξημένη κατά 30%, πλέον του προβλεπόμενου Φ.Π.Α.

3. Η ενδεικτική τιμή λιανικής πώλησης δεν είναι υποχρεωτική για τους κατά τον νόμο δικαιούμενους την διάθεση των προϊόντων ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., ήτοι για τους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας φαρμάκων (ΚΑΚ), για τους Κατόχους Άδειας Χονδρικής Πώλησης φαρμάκων (χονδρεμπόρους) ή για τα φαρμακεία, καθώς και για τους υπόλοιπους φορείς λιανικής διάθεσης των προϊόντων αυτών -ήτοι τους προβλεπόμενους από το άρθρο 68 του ν.4389/2016 (Α’94) πωλητές- οι οποίοι μπορούν ελεύθερα να καθορίσουν την
τιμολογιακή τους πολιτική ως προς τα προϊόντα αυτά.

Άρθρο 3

Τρόπος Διαμόρφωσης της Ανώτατης Υποχρεωτικής Νοσοκομειακής Τιμής

1. Η βάση για την εξαγωγή της ανώτατης νοσοκομειακής τιμής, διαμορφώνεται
σύμφωνα με τα εξής κριτήρια για τα προϊόντα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. που θα κυκλοφορήσουν στην
Ελλάδα μετά την δημοσίευση της νόμου 4472/2017 :

α) Λαμβάνουν την ίδια ή κατώτερη τιμή με αυτή των ομοίων ήδη κυκλοφορούντων προϊόντων ως προς τις δραστικές ουσίες, τις περιεκτικότητες και τις φαρμακοτεχνικές μορφές,

β) σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προηγούμενη περίπτωση λαμβάνουν την τιμή που προκύπτει από τον μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών σε κράτη –μέλη της Ε.Ε, όπου βρέθηκε τιμή

γ) Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η τιμολόγηση του προϊόντος ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. με βάση την
προηγούμενη περίπτωση, το προϊόν ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. λαμβάνει ως τιμή βάσης, το μέσο όρο
των τιμών στα δύο κράτη-μέλη, όπου βρέθηκε τιμή.

δ) Αν το φαρμακευτικό προϊόν ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. τιμολογείται σε ένα μόνο κράτος-μέλος, τότε λαμβάνεται υπόψη η τιμή αυτή.

2. Η βάση για την εξαγωγή της ανώτατης νοσοκομειακής τιμής, διαμορφώνεται
σύμφωνα με τα εξής κριτήρια για τα προϊόντα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. που ήδη κυκλοφορούν στην
Ελλάδα κατά την δημοσίευση του νόμου 4472/2017:

λαμβάνουν ως τιμή βάσης, για τον καθορισμό της ανώτατης νοσοκομειακής τιμής, την τιμή που έχουν ήδη λάβει έως την δημοσίευση του παρόντος νόμου στο τελευταίο δελτίο τιμών, εκτός εάν είναι χαμηλότερη η
τιμή που προκύπτει:

α) από τον μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών σε χώρες –μέλη της Ε.Ε., όπου βρέθηκε τιμή ή

β) αν δεν είναι δυνατή η προηγούμενη περίπτωση, από τον μέσο όρο των δύο τιμών σε χώρες –μέλη της Ε.Ε., όπου βρέθηκε τιμή ή

γ) αν η προηγούμενη περίπτωση δεν είναι δυνατή, από την τιμή που βρέθηκε σε ένα κράτος-
μέλος.

3. Η τιμή που αναζητείται, βάσει της προηγούμενης παραγράφου, αναφέρεται σε τιμές παραγωγού (ex factory), ή στην τιμή παραγωγού που μπορεί να εξαχθεί από την έρευνα σε λοιπά είδη τιμών (ήτοι εισαγωγέα ή χονδρική ή λιανική).

Ως ανώτατη νοσοκομειακή τιμή ορίζεται η τιμή βάσης που προκύπτει δυνάμει των προηγούμενων
παραγράφων, μειωμένη κατά 8,74%.

4. Η ανώτατη νοσοκομειακή τιμή είναι υποχρεωτική για την διάθεση των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.
από τα κατά τον νόμο δικαιούμενα πρόσωπα προς το Δημόσιο, τα Δημόσια Νοσοκομεία, τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου τα οποία εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και παρέχουν πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια φροντίδα υγείας, καθώς και τις ιδιωτικές κλινικές.

Οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας φαρμάκων (ΚΑΚ) και οι Κάτοχοι Άδειας Χονδρικής Πώλησης μπορούν να πωλούν τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. προς τα προηγούμενα πρόσωπα σε τιμές χαμηλότερες από την ανώτατη νοσοκομειακή τιμή, με την προϋπόθεση της αναγραφής στο αντίστοιχο παραστατικό πώλησης.

Άρθρο 4

Φαρμακευτικά προϊόντα παραγόμενα στην Ελλάδα

1. Φαρμακευτικά προϊόντα αποκλειστικά παραγόμενα στην Ελλάδα που δεν δύναται
να λάβουν τιμή βάσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 2 και 3, λαμβάνουν τιμή
βάσης η οποία καθορίζεται βάσει κοστολογίου, στο οποίο περιλαμβάνονται οι δαπάνες
παραγωγής και συσκευασίας, για κάθε μορφή και συσκευασία, καθώς και οι δαπάνες
Διοίκησης – Διάθεσης – Διάδοσης, καθοριζόμενες από αντίστοιχους επικαιροποιημένους
ανά διετία πίνακες, οι οποίοι υπολογίζονται με βάση τα αντίστοιχα μέσα έξοδα του
κλάδου.

2. Δεν θεωρούνται στοιχεία κόστους:

α) τόκοι υπερημερίας,

β) φόροι προσωπικοί (φόροι εισοδήματος κ.λπ.),

γ) έξοδα για παραβάσεις διατάξεων που ισχύουν,

δ) προμήθειες τρίτων και λοιπά έξοδα που δεν συσχετίζονται με την παραγωγή και διάθεση
των φαρμακευτικών προϊόντων.

Για τον καθορισμό του κόστους της πρώτης ύλης λαμβάνεται υπόψη το αντίστοιχο κόστος που προκύπτει μετά την αντίστροφη αναγωγή της ισχύουσας ή προκύπτουσας τιμής του φαρμάκου αναφοράς όμοιας φαρμακοτεχνικής μορφής.

3. Για εκείνα τα φάρμακα για τα οποία έχει αναπτυχθεί έρευνα δραστικής ουσίας ή
φαρμακοτεχνικής μορφής ελληνικής κατοχυρωμένης ευρεσιτεχνίας και για τα οποία
υφίστανται κλινικές φαρμακοκινητικές μελέτες και άδεια κυκλοφορίας του ΕΟΦ, στη
διαμόρφωση του κοστολογίου θα λαμβάνεται υπόψη και η αξία νέων επενδύσεων, το
κόστος έρευνας και ανάπτυξης της δραστικής ουσίας ή φαρμακοτεχνικής μορφής, καθώς
και η αποτίμηση της τεχνογνωσίας.

4. Ποσοστό 8,5% υπολογίζεται στο συνολικό κόστος εκτός αποσβέσεων, τόκων και
κέρδους υπέρ τρίτων για φασόν.