Εγκύκλιος για ασφάλεια στις πισίνες

Εγκύκλιος για ασφάλεια στις πισίνες

Με εγκύκλιο που απέστειλε στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών (παρατίθεται πιο κάτω), ο Βασίλης Κικίλιας ζητεί την πιστή τήρηση της νομοθεσίας αναφορικά με τις απαιτήσεις κατασκευής, τις συνθήκες λειτουργίας και παρακολούθησης της ασφαλούς λειτουργίας τους.

Μετά τους πνιγμούς σε ελάχιστες μέρες, ο υπουργός Υγείας ζητεί εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων, οι οποίοι αφορούν μία σειρά παραμέτρων σχετικά με την ασφάλεια των λουομένων.

Οι έλεγχοι πρέπει να περιλαμβάνουν την ποιότητα του νερού, το οποίο πρέπει να ανανεώνεται συνεχώς, με ρυθμό που εξασφαλίζει την πλήρη ανανέωσή του σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των τεσσάρων ωρών και σε ειδικές περιπτώσεις των έξι ωρών.

Η ανανέωση πρέπει να επιτυγχάνεται είτε με συνεχή ροή νέου καθαρού νερού, είτε με ανακυκλοφορία του νερού των δεξαμενών μετά από προηγούμενο καθαρισμό και απολύμανση.

Οι εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων νερού κολυμβητικών δεξαμενών θα πραγματοποιούνται σε δημόσια εργαστήρια ή σε εξουσιοδοτημένα από τις υγειονομικές αρχές εργαστήρια νοσοκομείων ή και ιδιωτικά που θα διαθέτουν σχετική διαπίστευση.
Προσωπικό

Το προσωπικό εποπτείας και ειδικότερα εκπαιδευμένοι επόπτες θα πρέπει να βρίσκονται σε υπηρεσία καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της πισίνας.

Στην άδεια λειτουργίας της πισίνας αναγράφονται απαραιτήτως το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια, ο υπεύθυνος για τη λειτουργία της και ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εποπτών ασφαλείας και παροχής πρώτων βοηθειών.

Το προσωπικό εποπτείας αποτελείται από υπεύθυνο επόπτη ασφάλειας ή και ειδικευμένο επόπτη.
Διάσωση

Οι επόπτες πρέπει να είναι πεπειραμένοι στις μεθόδους και στην τεχνική της παροχής βοήθειας και διάσωσης κολυμβητών, στη χρήση τεχνητής αναπνοής, καθώς και στην εφαρμογή άλλων μέτρων ανάνηψης.

Για τα καταλύματα με λιγότερες από 50 κλίνες ή εμβαδόν κολυμβητικής δεξαμενής μικρότερο από 100 τετραγωνικά μέτρα, χρέη υπευθύνου ασφαλείας εκτελεί ο υπεύθυνος λειτουργίας, κατάλληλα εκπαιδευμένος.

Ο υπουργός Υγείας καλεί τις υπηρεσίες των Περιφερειών να διενεργούν υγειονομικούς και δειγματοληπτικούς ελέγχους τουλάχιστον μία φορά ανά εξάμηνο και να συμπληρώσουν πίνακες με τα αποτελέσματα των ελέγχων κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.