ΕΟΦ: Νέες οδηγίες για τα καλλυντικά με αντιβακτηριακή δράση!

ΕΟΦ: Νέες οδηγίες για τα καλλυντικά με αντιβακτηριακή δράση!

Αλλαγές στις συσκευασίες αλλά και στα φύλλα οδηγιών των καλλυντικών που διαφημίζουν ότι έχουν αντιβακτηριακή ή αντιμικροβιακή δράση φέρνει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Όπως τονίζεται από τον Οργανισμό, απαγορεύεται η αναγραφή είτε στη συσκευασία είτε στο φύλλο οδηγιών (έντυπο μέσα στη συσκευασία) αναφορές για αντιβακτηριακή, αντιμικροβιακή, αντισηπτική δράση.

Η νέα οδηγία του ΕΟΦ για τα καλλυντικά έχει ως εξής:

«H αναγραφή στην επισήμανση και στα φύλλα οδηγιών των καλλυντικών προϊόντων αναφορών για αντιβακτηριακή, αντιμικροβιακή, αντισηπτική δράση [αναφορές σύμφωνα με τις οποίες το προϊόν χαρακτηρίζεται ως βιοκτόνο (Κανονισμός 528/2012, Οδηγία 98/8/EΕ)] δεν είναι επιτρεπτή (υπ’ αριθμ. πρωτ. 92428/28-12-2009 έγγραφο του Ε.Ο.Φ.).

Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι:

– Σε ορισμένες περιπτώσεις καλλυντικών προϊόντων που η κύρια και πρωτεύουσα λειτουργία τους, είναι άμεσα συνυφασμένη, δυνάμει Επιστημονικών Κριτηρίων, με την δευτερεύουσα λειτουργία της παροχής βακτηριακής προστασίας, επιτρέπεται η αναγραφή Βιοκτόνου Ισχυρισμού ως Δευτερεύοντα μέσα στον κύριο και αποκλειστικό σκοπό τους ως εξ ορισμού Καλλυντικών, πάντως όχι ως Δευτερεύουσα Βιοκτόνος Δράση, ένεκα της ύπαρξης Αντιβακτηριακού, Αντιμικροβιακού, Αντισηπτικού Παράγοντα.

– Η εκτίμηση με βάση την οποία αποφασίζεται εάν ένα προϊόν είναι καλλυντικό προϊόν και διαθέτει δευτερεύοντα βιοκτόνο ισχυρισμό (και πάντως όχι ως δευτερεύουσα δράση) πρέπει να γίνεται κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα χαρακτηριστικά του προϊόντος.

– Σε περίπτωση που η βιοκτόνος ιδιότητα ενυπάρχει στον σκοπό του προϊόντος και αυτή παρουσιάζεται ως η κύρια δράση του προϊόντος, το εν λόγω προϊόν θα πρέπει να συμμορφώνεται αποκλειστικά με τα οριζόμενα στον Κανονισμό σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».