ΕΟΠΥΥ: Διευκρινίσεις για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

ΕΟΠΥΥ: Διευκρινίσεις για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

Διευκρινίσεις που αφορούν σε θέματα υποβοηθούµενης αναπαραγωγής δίνει ο ΕΟΠΥΥ με εγκύκλιό του.

Ειδικότερα, σε περιπτώσεις προσπαθειών υποβοηθούµενης αναπαραγωγής µε σπέρμα δότη, ο Οργανισμός ζητά από τις τράπεζες σπέρματος πιστοποιητικό τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας. Υπενθυμίζει ότι, προκειμένου για διάθεση σπέρματος, ο δότης πρέπει να µην έχει συμπληρώσει το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας του, ενώ προκειμένου για διάθεση ωαρίων η δότρια πρέπει να µην έχει συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας της. Επιπρόσθετα τίθενται και ειδικοί περιορισμοί: «Τα τέκνα που προέρχονται από γαμέτες του ίδιου τρίτου δότη, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα δέκα, εκτός εάν πρόκειται για γέννηση νέου τέκνου από ζεύγος το οποίο έχει ήδη αποκτήσει τέκνο από γαμέτες του εν λόγω δότη».

Τράπεζες κρυοσυντήρησης

Στην ίδια εγκύκλιο σημειώνεται ότι εκδόθηκε η απόφαση η οποία αφορά στην ίδρυση και λειτουργία των τραπεζών κρυοσυντήρησης. Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής, θα εκδώσει άδειες λειτουργίας για τις τράπεζες κρυοσυντήρησης, γεγονός που θα διευκολύνει τις Επιτροπές του Οργανισμού στην εξέταση των αντίστοιχων περιστατικών. Τέλος, διευκρινίζεται ότι τα δύο σπερµοδιαγράµµατα που απαιτούνται στις περιπτώσεις εξωσωματικής γονιμοποίησης, θα πρέπει να απέχουν μεταξύ τους κατ’ ελάχιστο 75 ημέρες το ένα από το άλλο, ενώ το παλαιότερο εξ’ αυτών θα πρέπει να µην απέχει περισσότερο από ένα έτος από την ημερομηνία εξέτασης του περιστατικού από την επιτροπή εξωσωματικής γονιμοποίησης.