ΕΟΠΥΥ: Λήγουν οι συμβάσεις Παθολόγων, Γενικών Γιατρών και Παιδιάτρων στις 15 Ιουλίου

ΕΟΠΥΥ: Λήγουν οι συμβάσεις Παθολόγων, Γενικών Γιατρών και Παιδιάτρων στις 15 Ιουλίου

Λήγουν οι συμβάσεις Παθολόγων, Γενικών Γιατρών και Παιδιάτρων με τον ΕΟΠΥΥ δηλώνει ο αντιπρόεδρος του Οργανισμού

Διαβάστε παρακάτω την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ:

Με τον Ν.4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/7.8.2017) θεσπίζεται η μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και αναδεικνύεται ο θεσμός του οικογενειακού ιατρού. Ο οικογενειακός ιατρός λειτουργεί στα ΤΟ.Μ.Υ., στα Κ.Υ., στις δημόσιες δομές ΠΦΥ ή ως συμβεβλημένος ιατρός με τον ΕΟΠΥΥ. Ως οικογενειακοί ιατροί νοούνται οι γενικοί ιατροί, οι παθολόγοι και οι παιδίατροι για τον γενικό πληθυσμό.

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συνάπτει συμβάσεις για την κάλυψη των αναγκών σε οικογενειακούς ιατρούς, μετά από αποφάσεις των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας, με σκοπό την καθολική υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού.

Προς εκπλήρωση αυτού του σκοπού ο Οργανισμός, με διαφανείς διαδικασίες, ολοκλήρωσε και επικύρωσε τα αποτελέσματα της αρχικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος οικογενειακών ιατρών από ιδιώτες ιατρούς και ήδη συνάπτονται συμβάσεις με τους επιτυχόντες ιατρούς.

Εν εξελίξει βρίσκεται στον Οργανισμό η νέα ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οικογενειακών ιατρών (763/472η Συν./13-6-2018 Απόφαση ΔΣ ΕΟΠΥΥ), προκειμένου να συνάπτει συμβάσεις με οικογενειακούς ιατρούς σε εφαρμογή της υπ’αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π./οικ.45169/11-06-2018 (ΦΕΚ 2193/τ.Β/12-6-2018) Υπουργικής Απόφασης και την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.4486/2017.

Ως εκ τούτου, σε εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, την ισότιμη μεταχείριση και την ενιαία διαχείριση, οι υφιστάμενες συμβάσεις των συμβεβλημένων ιατρών ειδικοτήτων Γενικών ιατρών, Παθολόγων και Παιδιάτρων θα λήξουν στις 15/07/2018, με ταυτόχρονη έναρξη ισχύος των νέων συμβάσεων των οικογενειακών ιατρών.