ΕΟΠΥΥ: Προσλήψεις 30 φαρμακοποιών και 12 βοηθών φαρμακείου σε έξι νομούς

ΕΟΠΥΥ: Προσλήψεις 30 φαρμακοποιών και 12 βοηθών φαρμακείου σε έξι νομούς

Σε προσλήψεις 30 φαρμακοποιών και 12 βοηθών φαρμακείου σε έξι νομούς για τη στελέχωση των φαρμακειών του προχωρά ο ΕΟΠΥΥ.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, θα απασχοληθούν για έναν χρόνο, εκδίδοντας δελτίο παροχής υπηρεσιών και η προσθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από τις 2 έως τις 11 Ιανουαρίου.

Από το σύνολο των θέσεων φαρμακοποιών, οι 23 αφορούν την Αττική, οι 3 τη Θεσσαλονίκη και από μία την Κορινθία, τα Χανιά, την Αιτωλοακαρνανία και την Αργολίδα.

Από τις θέσεις βοηθών φαρμακείου, οι 7 αφορούν την Αττική, οι 3 τη Θεσσαλονίκη και από μία τα Χανιά και τη Αιτωλοακαρνανία.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα Φαρμακευτικής ΑΕΙ της ημεδαπής, ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

Πρέπει, επίσης, να διαθέτουν άδεια άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού ή βεβαίωση ότι πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του φαρμακοποιού.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 65 ετών, να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μιλούν και γράφουν την ελληνική γλώσσα.

Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

Να έχουν γνώση χειρισμού υπολογιστή, καλή γνώση ξένης γλώσσας και να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε άλλη ποινή, όπως για κλοπή ή υπεξαίρεση.

Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή.

Εφόσον προσληφθούν, πρέπει να εγγραφούν στη ΔΟΥ ως επιτηδευματίες.