Έρχονται προσλήψεις γιατρών και φαρμακοποιών για την Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ

Έρχονται προσλήψεις γιατρών και φαρμακοποιών για την Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στον ΕΟΠΥΥ για προσλήψεις γιατρών και φαρμακοποιών για την Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού.

Πρόκειται για προσλήψεις με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 215 ατόμων (134 Ιατρών και 81 Φαρμακοποιών) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΕΟΠΥΥ.

Οι αιτήσεις ξεκίνησαν στις 14-09-2018 και η προθεσμία λήγει στις 24-09-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν:

-είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του
ΕΟΠΥΥ από τις 07:30-15:30

-είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ(ΕΟΠΥΥ) Αποστόλου Παύλου 12, Μαρούσι Τ.Κ.: 15123 απευθύνοντάς την στην Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης ΕΟΠΥΥ, Τμήμα Διαχείρισης,Ανάπτυξης & Συνεχιζόμενης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.