Έρχονται τα αναδρομικά στους γιατρούς του ΕΣΥ με φόρο 20%!

Έρχονται τα αναδρομικά στους γιατρούς του ΕΣΥ με φόρο 20%!

Αναδρομικά με φόρο 20% θα λάβουν οι νοσοκομειακοί γιατροί. Αναλυτικότερα  προβλέπεται ότι το ποσό θα δοθεί εφάπαξ σε όσους γιατρούς του ΕΣΥ ήταν εν ενεργεία το διάστημα από τον Νοέμβριο του 2014 έως τον Δεκέμβριο του 2016, αλλά θα φορολογηθεί με 20% και μάλιστα στο έτος 2018 παρότι τα χρήματα στους γιατρούς θα δοθούν έως τον Ιανουάριο του νέου έτους.

ΑΡΘΡΟ 1

1. Το χρηματικό ποσό που απορρέει από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4575/2018 (Α’ 192) για
τους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., Ιατρούς και Οδοντιάτρους Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., Επικουρικούς Ιατρούς και έμμισθους

Ειδικευόμενους και Εξειδικευόμενους Ιατρούς και για όσο χρόνο αυτοί ήταν στην ενέργεια, κατά το χρονικό
διάστημα από 13-11-2014 έως και 31-12-2016, θα καταβληθεί εφάπαξ μέχρι την 27-1-2019. Στις περιπτώσεις που
κατά τους σχετικούς υπολογισμούς προκύψει, συνολικά,αρνητικό χρηματικό ποσό αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη.

2. Η καταβολή του ανωτέρω ποσού θα γίνει με ξεχωριστή μισθοδοτική κατάσταση, όπου το εν λόγω ποσό
θα εμφανίζεται συνολικά για κάθε δικαιούχο, από τους οικείους εκκαθαριστές των αρμοδίων Υπηρεσιών του
Υπουργείου Υγείας, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων,των Ο.Τ.Α., των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και των Υ.ΠΕ.. Η
εν λόγω κατάσταση αποστέλλεται μέχρι την 21η του μήνα καταβολής στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής κατά τα ισχύοντα.

3. Στις περιπτώσεις που δικαιούχοι ήταν λειτουργοί κατά ένα μόνο μέρος του ανωτέρω χρονικού διαστήματος
(από 13-11-2014 έως και 31-12-2016), η εκκαθάριση και πληρωμή του εν λόγω χρηματικού ποσού για
το διάστημα αυτό θα γίνει από τον φορέα, στον οποίο υπηρέτησαν κατά το χρόνο της ενέργειας (συμπεριλαμβανομένου του χρονικού διαστήματος των τριμήνων αποδοχών, σε περίπτωση επιλογής τους).

4. Για τον υπολογισμό του ποσού της παρ. 1 λαμβάνονται υπόψη ενδεχόμενες υπηρεσιακές μεταβολές
των λειτουργών που είχαν μισθολογικές συνέπειες και έλαβαν χώρα κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, οπότε
και προσαρμόζεται αναλόγως το ποσό που αφορά το εν λόγω διάστημα.

Share Button