ΕΣΠΑ: Πρόγραμμα ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης για νέους γιατρούς

ΕΣΠΑ: Πρόγραμμα ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης για νέους γιατρούς

Το προεδρείο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας (ΙΣΑ) ανακοίνωσε πως το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ διαμορφώθηκε έπειτα από συνεχιζόμενες προσπάθειες του Συλλόγου και αφορά γιατρούς που απέκτησαν το πτυχίο τους μετά την 1η Ιανουαρίου 1995.

Δικαιούχοι είναι οι αυτοαπασχολούμενοι που έχουν κάνει την πρώτη έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ μετά την 1η Ιανουαρίου 1995.

Από την 1η Ιανουαρίου 2006 μέχρι και την υποβολή της αίτησης υπαγωγής τους στο πρόγραμμα, πρέπει να δραστηριοποιούνται συνεχόμενα ως επαγγελματίες σε αντικείμενο συναφές με τον τίτλο σπουδών τους, δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

Δικαιούχοι είναι, επίσης, όσοι είναι άνεργοι (εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης) ή μισθωτοί (πλήρους, μερικής ή εποχιακής απασχόλησης).

Για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητα τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο, δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι εξής:

Εισοδηματικά κριτήρια

Ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 και 2013 (πίνακας Γ2 εκκαθαριστικού) του ενδιαφερόμενου να μην υπερβαίνει τα 22.000 ευρώ και σε περίπτωση οικογένειας το οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 35.000 ευρώ.

Για τους υφιστάμενους επαγγελματίες, ο μέσος όρος του συνόλου των ακαθάριστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα έτη 2015, 2014 και 2013 (κωδικός 551 του Ε3) να μην υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.

Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ως ελεύθερος επαγγελματίας ή ως εταίρος σε επιχείρηση) από την 1η Ιανουαρίου 2013 μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης.

Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης.
Επιδότηση

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 100% και το ποσό που επιδοτείται μπορεί να κυμαίνεται από 5.000 έως 25.000 ευρώ.

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης συνεργασίας (με εταιρικό σχήμα) δύο δικαιούχων ο προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως 40.000 ευρώ και σε περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσότερων δικαιούχων έως 50.000 ευρώ.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τις 5 Ιουνίου έως τις 9 Αυγούστου, από τις 6 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου και από τις 8 Νοεμβρίου έως τις 13 Δεκεμβρίου.

Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής:

Λειτουργικά έξοδα (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες): 60% (σε συνολικό προϋπολογισμό 20.000 ευρώ έως 12.000 ευρώ σε αυτή την κατηγορία).
Δαπάνες για αμοιβές τρίτων Περιλαμβάνει: νομική και λογιστική υποστήριξη (έως 2.000 ευρώ), συμβουλευτική, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης): 20%.
Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις (ιστοσελίδα έως 2.000 ευρώ): 10%.
Προμήθεια αναλωσίμων: 15%.
Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων): 30%.
Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις: 12.000 ευρώ.
Αποσβέσεις παγίων – χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού: 20%.
Αγορά – χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού – διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας (έως 5.000 ευρώ): 40%.

Τα έξοδα επιδοτούνται για διάστημα έως 24 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης του επιχειρηματικού σχεδίου.
Επιλέξιμες

Οι δαπάνες ενοικίου και νέας θέσης εργασίας δεν είναι επιλέξιμες αν ο μισθωτής ή ο εργαζόμενος είναι σύζυγος ή συγγενής έως και δεύτερου βαθμού. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν από την ημερομηνία προσωρινής έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης. Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει κάθε δυνατή ενέργεια προκειμένου να ενισχυθούν όλοι οι ιατροί που έχουν οικονομική αδυναμία