Φυσικοθεραπεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Φυσικοθεραπεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, η Φυσικοθεραπεία στη Μ.Ε.Θ. μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό του κόστους νοσηλείας του βαρέως πάσχοντος ασθενούς μέσω της μείωσης των επιπλοκών, του χρόνου νοσηλείας και του περιορισμού χρήσης δομών αποκατάστασης μετά την έξοδο από το Νοσοκομείο.

Η Μονάδα Εντατικής θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) αποτελεί μια πολυδύναμη μονάδα, η οποία λειτουργεί με εξιδικευμένο προσωπικό με συνεχή δυνατότητα εκτίμησης, παρακολούθησης και θεραπείας βαρέως πασχόντων ασθενών. Οι ασθενείς κατά τη διάρκεια της νοσηλείας στη Μ.Ε.Θ. παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών εξαιτίας του μηχανικού αερισμού που πιθανά να οδηγήσει σε αυξημένη νοσηρότητα ή/και θνησιμότητα. Οι φυσικοθεραπευτές εργάζονται ως μέρος της διεπιστημονικής ομάδας της Μ.Ε.Θ. και διαθέτουν εξειδικευμένες υψηλού επιπέδου γνώσεις.

Οι στόχοι του φυσικοθεραπευτικού προγράμματος στη Μ.Ε.Θ. είναι: (α) η πρόληψη και θεραπεία των επιπλοκών του αναπνευστικού συστήματος και (β) η πρώιμη κινητοποίηση του ασθενή. Οι φυσικοθεραπευτικοί στόχοι και οι τεχνικές παρέμβασης είναι απολύτως διευκρινισμένοι και τεκμηριωμένοι από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας και την Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία. H σπουδαιότητα της φυσικοθεραπείας σε ασθενείς υπό μηχανικό αερισμό στη Μ.Ε.Θ. είναι μεγάλη διότι παγκοσμίως η εφαρμογή τεχνικών φυσικοθεραπείας συντελούν στη:

 • Κάθαρση τραχειοβρογχικού δέντρου και ανώτερων αεραγωγών με αποτέλεσμα τη μείωση  λοιμώξεων
 • Μείωση αναπνευστικού έργου
 • Βελτίωση πνευμονικού αερισμού και διόρθωση του αναπνευστικού προτύπου
 • Βελτίωση και διευκόλυνση του μηχανισμού του βήχα
 • Μειωμένη διάρκεια παραμονής υπό μηχανικό αερισμό και αποδέσμευση από αυτόν
 • Αντιμετώπιση αποτυχίας αποδέσμευσης από το μηχανικό αερισμό και αποφυγή επαναδιασωλήνωσης
 • Βελτίωση της συνολικής λειτουργικής ικανότητας, της δύναμης, της αντοχής και της συνέργειας των αναπνευστικών μυών
 • Πρόληψη και αντιμετώπιση μυϊκής αδυναμίας και απώλειας μυϊκής μάζας αποκτηθείσας στη Μ.Ε.Θ.
 • Πρόληψη της επιβάρυνσης νοσηρών καταστάσεων, όπως η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, η πνευμονία σχετιζόμενη με τον αναπνευστήρα ή η οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια.
 • Διατήρηση και βελτίωση φυσιολογικής κινητικότητας αρθρώσεων, της μυϊκής δύναμης, της μυϊκής αντοχής, της ισορροπίας, της νευρομυϊκής συναρμογής και της λειτουργικότητας.
 • Μειωμένη θνητότητα
 • Ταχύτερη έξοδο του ασθενούς από τη Μ.Ε.Θ., μειώνοντας το κόστος της νοσηλείας
 • Βελτίωση ποιότητα ζωής ακόμα και μετά από ένα χρόνο από την έξοδο από τη Μ.Ε.Θ.

Παγκόσμιες οδηγίες που αφορούν την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των Μ.Ε.Θ. αναφέρουν τη σπουδαιότητα του ρόλου των φυσικοθεραπευτών στη Μ.Ε.Θ. και τη χρήση αυτών με αναλογία ανά κλίνες ασθενών, όπως από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας σε 1:4 (National Institute for Health and Care Excellence, NICE Guidelines-CG83) και από την Ομάδα Εργασίας για τη Φυσικοθεραπεία στους Βαρέως Πάσχοντες Ασθενείς που συστήθηκε από την Ευρωπαϊκή Αναπνευστική Εταιρεία και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας σε 1:61.

Το πραγματικό κόστος νοσηλείας του ασθενούς στη Μ.Ε.Θ. εκτιμάται στα 16.516€ /ασθενή, ενώ η πραγματική επιστροφή από τα κοινωνικά ταμεία είναι 1.671 Ευρώ. Η επιστροφή, δηλαδή, αντιπροσωπεύει μόλις το 10% του πραγματικού κόστους νοσηλείας. Ακόμα και μία ημέρα να εξοικονομηθεί από την γρηγορότερη έξοδο του ασθενή, το οικονομικό κέρδος είναι εξαιρετικά μεγάλο. Ο φυσικοθεραπευτής στη Μ.Ε.Θ. καλύπτει το μισθό του ετησίως από τα έξοδα νοσηλείας ενός και μόνο ασθενή. Το κόστος μίας επιπλέον ημέρας νοσηλείας ενός ασθενή αντιστοιχεί σε ποσόν που υπερβαίνει το μηνιαίο μισθό του Έλληνα Φυσικοθεραπευτή.