Η ΑΕΜΥ αναζητά Διευθυντή Οικονομικού

Η ΑΕΜΥ αναζητά Διευθυντή Οικονομικού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης του Οικονομικού Διευθυντή ΑΕΜΥ ΑΕ.

Προσόντα, γνώσεις και προϋπηρεσία που χρειάζεται για την υποβολή αίτηση για την κάλυψη της θέσης του Οικονομικού Διευθυντή δημοσίευσε η ΑΕΜΥ.

Ειδικότερα, απαιτούμενα προσόντα είναι
1. Πτυχίο ΑΕΙ πανεπιστημίου της Ελλάδας ή του εξωτερικού σε Οικονομικά ή Διοίκηση Επιχειρήσεων (εφόσον ο τίτλος έχει αποκτηθεί εκτός Ελλάδος απαιτείται η κατοχή και προσκόμιση βεβαίωσης ΔΟΑΤΑΠ για την επαγγελματική αναγνώριση και ισοτιμία)
2. Κατοχή τουλάχιστον από 10ετίας Άδειας άσκησης Οικονομολογικού επαγγέλματος σε ισχύ
3. Κατοχή τουλάχιστον από 10ετίας άδειας Λογιστή Α’ τάξης σε ισχύ
4. Αποδεδειγμένη εμπειρία στη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σε εταιρείες που υπερβαίνουν τα όρια ελέγχου που προβλέπει ο νόμος 4336/2015, τουλάχιστον σε 3 Ισολογισμούς την τελευταία 10ετία (από το 2006)
5. Προϋπηρεσία με σχέση εξαρτημένης εργασίας τουλάχιστον 5 χρόνια σε θέση ευθύνης (όχι απαραίτητα Διευθυντής) ή προϋπηρεσία ως ελεύθερος επαγγελματίας τουλάχιστον 10 έτη με ευθύνη σύνταξης αποδεδειγμένα οικονομικών καταστάσεων (τουλάχιστον 5 καταστάσεων)
6. Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ
7. Πιστοποιητικό τουλάχιστον καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας
8. Αποδεδειγμένη σύνταξη Οικονομικών με βάσει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επιθυμητό Πιστοποιητικό γνώσης- εξειδίκευσης στα ΔΛΠ και ΕΛΠ
9. Πιστοποιητικό τύπου Α στρατολογικής κατάστασης για τους άνδρες.
10. Αποδεδειγμένη άνω της 10ετίας εργασιακή εμπειρία σε συναφές αντικείμενο με την απαραίτητη προσκόμιση παραστατικών ασφαλιστικού φορέα

Πρόσθετα Συνεκτιμώμενα Προσόντα:
1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης ή διοίκησης επιχειρήσεων ή δημόσιας υγείας
2. Προϋπηρεσία σε δομές της δημόσιας ή ιδιωτικής υγείας
3. Θα συνεκτιμηθεί η αποδεδειγμένη πρόσφατη εργασιακή απασχόληση στο αντικείμενο της θέσης εργασίας του Οικονομικού Δ/ντή
4. Κατοχή πιστοποιητικού τουλάχιστον καλής γνώσης έτερης ξένης γλώσσας πλην της αγγλικής

Για όλα τα τυπικά και πρόσθετα συνεκτιμώμενα προσόντα απαιτείται και θα ζητηθεί επαρκής τεκμηρίωση. Οι υποψήφιοι για τη θέση καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο hr@aemy.gr με την ένδειξη «για τη θέση Διευθυντή Οικονομικού» από 12/02/2020 – 18/02/2020. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210.2420.180.