ΥΓΕΙΑ: Βελτίωση λειτουργικών επιδόσεων παρά το claw-back και rebate

ΥΓΕΙΑ: Βελτίωση λειτουργικών επιδόσεων παρά το claw-back και rebate

Σημαντική βελτίωση συνέχισαν να καταγράφουν οι λειτουργικές επιδόσεις του Ομίλου Υγεία, παρά την παρατεινόμενη απόδοση claw-back και rebate. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) άλλωστε παρουσίασαν αξιοσημείωτη αύξηση κατά 86,8% καταγράφοντας κέρδη ύψους 22 εκ. ευρώ, ενώ οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα και ανήλθαν στα 220,3 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 1,3%.

Πιο συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ, τα ενοποιημένα αποτελέσματα των χρήσεων 2015 και 2014, είναι τα εξής:

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του 2015, ανήλθε σε 220,3 εκ.ευρώ  σημειώνοντας αύξηση 1,3% έναντι 217,5 εκ.ευρώ το 2014.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ, ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA): Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 86,8% και ανήλθαν στα 22 εκ.ευρώ έναντι κερδών 11,8 εκ.ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ KAI ΦΟΡΩΝ (EBIT): Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων και φόρων παρουσίασαν σημαντική βελτίωση και ανήλθαν σε  2,5 εκ. ευρώ έναντι  ζημιών -8,5 εκ.ευρώ το 2014.

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ:

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατέγραψαν ζημιές -26,6 εκ.ευρώ το 2015 έναντι ζημιών -18,8 εκ.ευρώ το 2014. Οι συγκρίσιμες επαναλαμβανόμενες ενοποιημένες ζημιές μετά από φόρους  παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση  κατά 61,9%  διαμορφώνοντας τις ζημιές  σε -6,2 εκ.ευρώ το 2015 έναντι ζημιών -16,4 εκ.ευρώ το 2014.