Πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Οίκου Ναύτου σε γιατρούς

Πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Οίκου Ναύτου σε γιατρούς

Για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Οίκου Ναυτών από το έτος 2012 και πριν, οι ιατροί πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Αναλυτικά, τα δικαιολογητικά:

1.Το  μήνυμα  που  θα  έλθει  στον  υπολογιστή (θα  το αναζητήσετε στις εφαρμογές ληξιπροθέσμων του ΕΟΠΥΥ)

2.Το  παραστατικό-φορολογικό στοιχείο που αναγράφεται στο μήνυμα (Τ.Π.Υ)

3.Φωτοαντίγραφο του τραπεζικού λογαριασμού, στη σελίδα όπου αναγράφεται IBAN και δικαιούχος

4.Για  ποσό άνω των 1.500 ευρώ πρόσφατη (διάρκεια ισχύος τουλάχιστον είκοσι πέντε ημέρες κατά την κατάθεση) φορολογική ενημερότητα

5.Για ποσό άνω των  3.000 ευρώ πρόσφατη (διάρκεια  ισχύος  τουλάχιστον είκοσι πέντε ημέρες κατά την κατάθεση) ασφαλιστική ενημερότητα από ΙΚΑ

6.Υπεύθυνη δήλωση( Ν.1599/1986 άρθρο 8 παρ.4),θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνoνται ότι:

Α.Ο αριθμός IBANείναι αυτός που έχει δηλωθεί στον ΕΟΠΥΥ.

B.Δεν έχει εκχωρηθεί η απαίτηση σε τρίτον.

Γ.Δεν έχει κατατεθεί αγωγή για την συγκεκριμένη απαίτηση

Δ. Παραιτούμαι από οποιαδήποτε άλλη αξίωση και ένδικα μέσα, συμπεριλαμβανομένων και των τόκων υπερημερίας.Σε περίπτωση που έχει διακοπεί η δραστηριότητα, θα πρέπει ο πάροχος αντί για Τ.Π.Υ, να προσκομίσει βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ, όπου θα αναγράφεται η διακοπή της δραστηριότητας και επιπροσθέτως μία Υ.Δ του παρόχου ( Ν.1599/1986 άρθρο 8 παρ.4), θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνει και ο ίδιος ότι έχει διακόψει την δραστηριότητά του καθώς και την ημερομηνία διακοπής.

Όσοι  από  τους  παρόχους  δεν  έχουν  δηλώσει αριθμό IBANστον  ΕΟΠΥΥ, παρακαλούνται να τακτοποιήσουν άμεσα την εκκρεμότητα, καθότι δεν είναι δυνατή η οριστικοποίηση του ποσού.

Όλα τα ανωτέρω  δικαιολογητικά, αφού τακτοποιηθούν εντός  φακέλου, να προσκομισθούν –παραδοθούν  στο  αρμόδιο  τμήμα  ληξιπροθέσμων οφειλών που λειτουργεί  στον Οίκο Ναύτου Πειραιά ( πλ. Τερψιθέας )  στον 6ο όροφο γρ. 607 (πληροφορίες στα τηλέφωνα:  2104198280 –2104198283–2104296804).