Υπ. υγείας: Νέες οδηγίες για τη λίστα χειρουργείου στα νοσοκομεία!

Υπ. υγείας: Νέες οδηγίες για τη λίστα χειρουργείου στα νοσοκομεία!

Εγκύκλιο για τον τρόπο κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της λίστας χειρουργείου, προκειμένου να ισχύσουν κοινοί κανόνες εφαρμογής της, απέστειλε προς τις διοικήσεις των νοσηλευτικών ιδρυμάτων ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης.

Όπως αναφέρεται, ο διοικητής κάθε νοσοκομείου οφείλει, εντός μίας εβδομάδας από τη λήψη της εγκυκλίου, να ορίσει τον υπεύθυνο υπάλληλο για τη σύνταξη της λίστας χειρουργείου. Διευκρινίζεται ότι επεμβάσεις που δεν έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης της λίστας, θα πρέπει να ενταχθούν σ’ αυτή με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την κλινική εκτίμηση της κατάστασης του ασθενούς που έχει ήδη διενεργηθεί και την προβλεπόμενη κατηγοριοποίηση των επεμβάσεων.

Στις περιπτώσεις που υπάρξει κώλυμα του χειρουργού που έχει καταγραφεί στη λίστα για την επέμβαση ασθενούς, τότε με ενημέρωση και συναίνεση του ιδίου του ασθενούς, η επέμβαση δύναται να διενεργηθεί από άλλο χειρουργό του τμήματος, εφόσον υπάρχει ευχέρεια, χωρίς διατάραξη της λίστας.

Επισημαίνεται η σκοπιμότητα διενέργειας δειγματοληπτικού ελέγχου της λίστας από τη διοίκηση του νοσοκομείου, πριν την ανάρτησή της.

Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο, κατά τη διαδικασία κατάρτισης της λίστας χειρουργείου, ενεργός και υπεύθυνος ρόλος αντιστοιχεί στην «Επιτροπή Χειρουργείου», η οποία λειτουργεί στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Η θητεία της επιτροπής είναι διετής και συνεδριάζει τακτικά μία φορά την εβδομάδα ή εκτάκτως οποτεδήποτε τούτο καταστεί αναγκαίο. Κάθε 6 μήνες η επιτροπή χειρουργείου υποβάλλει στη διοίκηση του νοσοκομείου και στο επιστημονικό συμβούλιο, έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του χειρουργείου, καταγράφοντας τη διαχείριση της απόδοσής του.

Σημαντικό στοιχείο για την ενίσχυση της διαφάνειας αποτελεί η δημοσιοποίηση της λίστας των προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων στις ιστοσελίδες των νοσοκομείων. Με την ανάρτηση της λίστας στο διαδίκτυο, ο ασθενής θα ενημερώνεται για την αναμονή ανά τμήμα και ανά νοσοκομείο. Η λίστα θα ανανεώνεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας, αφού ληφθούν υπόψη και τα εκτελεσθέντα χειρουργεία.

Από τη λίστα εξαιρούνται τα επείγοντα περιστατικά τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Ωστόσο και αυτές οι επεμβάσεις θα δημοσιοποιούνται κάθε 15 μέρες στον ιστότοπο κάθε νοσοκομείου.