ΙΣΑ: Καμία εξασφάλιση για την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ

ΙΣΑ: Καμία εξασφάλιση για την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ

Σε απάντηση της εξώδικης διαμαρτυρίας του ΙΣΑ ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κ. Σ. Μπερσίμης  απαντά την 27/4/2017 ότι οι Φ.Κ.Α. πλην των περιπτώσεων του ΟΠΑΔ,  του Οίκου Ναύτου και του ΤΑΠ-ΟΤΕ, παραμένουν υπόχρεοι για την εκκαθάριση και διεκπεραίωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, ως διαμορφώθηκαν μέχρι 31.12.2012.  Συνακόλουθα η αποπληρωμή μέχρι 30.6.2017 των παρόχων για υπηρεσίες προς τους φορείς ΤΥΔΚΥ, ΙΚΑ, ΕΤΑΑ, ΤΣΑΥ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΗΣΑΠ, Τ.Α.Α.Π.Τ.Π.Γ.Α. τελεί σε συνάρτηση της έγκαιρης αποστολής στον ΕΟΠΥΥ των απαιτούμενων στοιχείων από τους Φ.Κ.Α., άλλως οι εναπομείνασες υποχρεώσεις θα βαρύνουν τον οικείο φορέα.

Στο σημείο αυτό ο ΙΣΑ διευκρινίζει προς όλα τα μέλη του ότι, αν και δεν κατονομάζεται ο οικείος φορέας, ο οποίος και θα βαρύνεται με τις εναπομείνασες υποχρεώσεις, αυτός δεν  είναι άλλος από τον ΕΦΚΑ!

Κατά συνέπεια γίνεται αντιληπτό από την απάντηση του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των ανωτέρω αναφερόμενων φορέων είναι αμφίβολο αν θα πληρωθούν παρά την υφιστάμενη νομική υποχρέωση.

Το Δ.Σ. του ΙΣΑ, λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω απάντηση, φέρει την υποχρέωση να ενημερώσει τα μέλη του, που έχουν απαιτήσεις απέναντι στους  Φ.Κ.Α. πλην των περιπτώσεων του ΟΠΑΔ,  του Οίκου Ναύτου και του ΤΑΠ-ΟΤΕ, ότι θα πρέπει να ενεργήσουν ατομικά, προβαίνοντας στις νόμιμες δικαστικές ενέργειες, για την εξασφάλιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους που αφορούν τα έτη πριν την 31.12.2012. Οι υπηρεσίες του ΙΣΑ θα συνδράμουν κατά το δυνατόν τα μέλη του.