Καταγγελίες για παράνομες επιγραφές Φαρμακείων

Καταγγελίες για παράνομες επιγραφές Φαρμακείων

Αποδέκτης καταγγελιών για παράνομες επιγραφές φαρμακείων έχει καταστεί ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος και καλεί τους Φαρμακευτικούς  Συλλόγους στην περίπτωση που διαπιστώσουν παράβαση να προβούν άμεσα σε σχετική αναφορά στις κατά τόπον αρμόδιες Διευθύνσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων. Υπογραμμίζει ότι σύμφωνα με τις κείμενες  διατάξεις, επί των επιγραφών και των προθηκών του φαρμακείου επιτρέπεται μόνο η αναγραφή του ονοματεπωνύμου του αδειούχου φαρμακοποιού και της λέξεως «φαρμακείο». Πάσα άλλη αναγραφή απαγορεύεται ρητώς.

Ο ΠΦΣ αναφέρει ότι έχουν αναρτήσει επί των επιγραφών και προθηκών τους λέξεις, ονόματα μη αδειούχων φαρμακοποιών, διαφημιστικά εφευρήματα, διακριτικούς τίτλους και επωνυμίες που αναφέρονται στο εν λόγω φαρμακείο, οι οποίες έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τις ισχύουσες διατάξεις. Επισημαίνει ότι σύμφωνα με όσα ισχύουν, απαγορεύεται η αναγραφή επί της επιγραφής και των προθηκών οποιασδήποτε άλλης λέξης πλην του ονοματεπωνύμου του αδειούχου φαρμακοποιού, φαρμακεμπόρου ή φαρμακαποθηκαρίου και της λέξεως «φαρμακείον» για τα φαρμακεία, «φαρμακεμπορείον» για τα φαρμακεμπορεία και «φαρμακαποθήκη» για φαρμακαποθήκας.»

Ο ΠΦΣ καλεί τους οικείους Φαρμακευτικούς Συλλόγους, στην περίπτωση που διαπιστώσουν παράβαση των διατάξεων της φαρμακευτικής νομοθεσίας, να προβούν άμεσα σε σχετική αναφορά στις κατά τόπον αρμόδιες Διευθύνσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων, οι οποίες είναι κατά νόμο εντεταλμένες να επιληφθούν επί των εν λόγω παραβατικών συμπεριφορών και επιβάλουν τις δέουσες κυρώσεις. Ο ΠΦΣ σημειώνει ότι κανείς  πλην των νομίμως λειτουργούντων φαρμακείων δύναται να κάνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση και εμπορική εκμετάλλευση α) της λέξεως «φαρμακείο» (αυτούσια ή των παραγώγων της) σε οποιαδήποτε γλώσσα, και β) του σταυρού πρασίνου χρώματος, (στο κέντρο του οποίου μπορεί να υπάρχει η απεικόνιση του συμπλέγματος φαρμακευτικού σκεύους και φιδιού).