ΚΕΕΛΠΝΟ: Προκήρυξη για 395 εποχικές προσλήψεις!

ΚΕΕΛΠΝΟ: Προκήρυξη για 395 εποχικές προσλήψεις!

Έως τις 25 Ιουλίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για τις 395 εποχικές προσλήψεις στο ΚΕΕΛΠΝΟ. Το νέο προσωπικό θα συνάψει συμβάσεις έργου και αφορά τις παρακάτω ειδικότητες:

– Διαπολιτισμικοί μεσολαβητές (70)

– Διασώστες/πλήρωμα ασθενοφόρου (40)

– Επιδημιολόγοι πεδίου (5)

– Επισκέπτες υγείας (5)

– Ιατροί (82)

– Κοινωνικοί λειτουργοί (55)

– Μαίες (8)

– Νοσηλευτές ΠΕ/ΤΕ (76)

– ΠΕ διοικητικού-οικονομικού (5)

– Συντονιστές πεδίου (3)

– Τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων (8)

– Ψυχολόγοι (40)

Φάκελος αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε κλειστό φάκελο είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτούς, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη Γραμματεία του ΚΕΕΛΠΝΟ, Αγράφων 3-5, Μαρούσι, Τ.Κ. 15123.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία ορίζεται από το ΚΕΕΛΠΝΟ.

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τους υποψηφίους σύμφωνα με τον πίνακα βαθμολόγησης κριτηρίων της πρόσκλησης και θα καταρτίσει σχετικούς προσωρινούς πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων, οι οποίοι θα δημοσιοποιηθούν με ανάρτησή τους στον ιστότοπο του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Share Button