Κορονοϊός: Αποζημίωση 2.200 ευρώ για τους ιδιώτες γιατρούς που επιτάσσονται στο ΕΣΥ

Κορονοϊός: Αποζημίωση 2.200 ευρώ για τους ιδιώτες γιατρούς που επιτάσσονται στο ΕΣΥ

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για τον καθορισμό αποζημίωσης ιδιωτών ιατρών, των οποίων οι υπηρεσίες επιτάσσονται για την κάλυψη των αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19.

Ορίζουμε την αποζημίωση ιδιωτών ιατρών, των οποίων οι υπηρεσίες επιτάσσονται, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του ν. 4790/2021 (Α’ 48) για την κάλυψη των αναγκών νοσοκομείων ή θεραπευτηρίων του Εθνικού Συστήματος Υγείας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, στο καθαρό ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων ευρώ (2.200 €) μηνιαίως.
Οι ανωτέρω δικαιούχοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημέριων του νοσοκομείου και της κλινικής, στην οποία εντάσσονται από τον Διοικητή του Νοσοκομείου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, με αμοιβή ίση με αυτή του Επιμελητή Β’, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Η αποζημίωση των ιδιωτών ιατρών της παρ. 1 είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη.

Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εκτιμάται μέχρι την παρούσα φάση στο ποσό των 453.000,00 € μηνιαίως (αριθμός επιταχθέντων ιατρών 206) και μέχρι τις 30-6-2021. Στο ως άνω ποσό δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη που προκαλείται από την συμμετοχή του ως άνω προσωπικού στο πρόγραμμα εφημέριων, καθώς και η δαπάνη που θα προκύψει από μελλοντικές επιτάξεις, ανάλογα με τις έκτακτες ανάγκες που θα παρουσιασθούν και θα απαιτηθεί να καλυφθούν.