Με τροπολογία τα αναδρομικά rebate των 241 εκατ. ευρώ από τις φαρμακευτικές εταιρείες από το 2006 έως το 2008!

Με τροπολογία τα αναδρομικά rebate των 241 εκατ. ευρώ από τις φαρμακευτικές εταιρείες από το 2006 έως το 2008!

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή η κυβέρνηση διεκδικεί αναδρομική είσπραξη των rebate της περιόδου 2006-2008. Όπως αναφέρεται  “Για τα ποσά -από την ποσοστιαία επιστροφή (rebate) επί της πραγματικής φαρμακευτικής δαπάνης των ετών 2006-2007-2008, που ακυρώθηκαν με τότε απόφαση συναρμόδιων υπουργών, αλλά και με απόφαση του ΣτΕ το 2009- εκκρεμεί έως σήμερα η καταβολή τους”.

Διατυπώνεται και το εξής σκεπτικό: “Λαμβανομένων υπόψη των δημοσιονομικών συνθηκών της χώρας, κρίνεται αναγκαία η κατεπείγουσα θέσπιση της παρούσας ρύθμισης, καθώς δεν εφαρμόσθηκε η προϊσχύσασα για τα έτη 2006,2007,2008 και κατά συνέπεια οδήγησε στην δημοσιονομική επιβάρυνση του δημόσιου συστήματος υγείας για τα έτη αυτά, παρά την αρχική νομοθετική πρόβλεψη του μέτρου”.

Στην τρίτη παράγραφο της τροπολογίας προβλέπεται και η διαδικασία καταλογισμού και είσπραξης, η οποία θα γίνει, είτε απευθείας με κατάθεση μετρητών στον λογαριασμό του ΕΟΠΥΥ, είτε μέσω συμψηφισμού του ποσού επιστροφής με αντίστοιχες οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς τις φαρμακευτικές εταιρείες για προμήθεια φαρμάκων, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου.