Νέα Συλλογική Σύμβαση φαρμακοποιών-ΕΟΠΥΥ

Νέα Συλλογική Σύμβαση φαρμακοποιών-ΕΟΠΥΥ

Νέα Συλλογική Σύμβαση Προμήθειας Φαρμάκων με τον ΕΟΠΥΥ, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, υπέγραψε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος και η οποία ισχύει από την 01.11.2017 έως 31.10.2018.

Ο ΠΦΣ ενημερώνει όλα τα μέλη του πώς θα πρέπει να ενημερωθούν οι φαρμακοποιοί για τους όρους αυτής και ιδίως του άρθρου 3 για όσους δεν επιθυμούν να εκτελούν συνταγές των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ.

Επίσης, αποστάλθηκε η Σύμβαση Υποχρεώσεων για όσους Φαρμακευτικούς Συλλόγους διαθέτουν και λειτουργούν Διανεμητικούς Λογαριασμούς. Η Σύμβαση αυτή, αφού συμπληρωθεί, θα πρέπει να υπογραφεί εις τριπλούν από τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου και να αποσταλούν τα πρωτότυπα στον Π.Φ.Σ. με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι την 17η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή.

 

«Θα πρέπει, τέλος, να επισημανθεί εκ νέου ότι τα Δ.Σ. των Φαρμακευτικών Συλλόγων οφείλουν να καταβάλουν κάθε προσπάθεια και να προβαίνουν σε κάθε ενέργεια για την πίστη τήρηση των κείμενων διατάξεων της φαρμακευτικής και φορολογικής νομοθεσίας κατά την εκτέλεση της εν λόγωΣυλλογικής Σύμβασης Προμήθειας Φαρμάκων», τονίζει ο ΠΦΣ.