Το νέο ασφαλιστικό και φορολογικό πλαίσιο με παραδείγματα

Το νέο ασφαλιστικό και φορολογικό πλαίσιο με παραδείγματα

Μετά την ψήφιση και δημοσίευση του νέου ασφαλιστικού και φορολογικού νόμου (ν. 4387/2016 ΦΕΚ 85/Α/12-5/2016) και εν αναμονή των κοινών υπουργικών αποφάσεων και ερμηνευτικών εγκυκλίων θα προσπαθήσουμε μέσα από κάποια παραδείγματα να κάνουμε κατανοητό το νέο τοπίο στους φόρους και στις ασφαλιστικές εισφορές που θα ισχύουν από 1/1/2017.

Σε όλα τα παρακάτω παραδείγματα δεν υπολογίζονται οι παρακρατήσεις φόρου που γίνονται μέσα στο έτος και η προκαταβολή φόρου για το επόμενο έτος, αφού τα ποσά αυτά διαφοροποιούνται σε κάθε περίπτωση και εν τέλει δεν επηρεάζουν το σύνολο των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων.

Παράδειγμα Α – Καθαρό εισόδημα προ εισφορών και φόρων 20.000 ευρώ

Πίνακας 1 – Παλαιά ασφαλιστική εισφορά 3228,96 ευρώ

Έτος201620172018
Ασφαλιστικές Εισφορές3.228,96 €4.519,80 €4.171,92 €
Φόρος Εισοδήματος-Εισφορά Αλληλεγγύης-Τέλος Επιτηδεύματος4.444,59 €4.132,21 €4.216,40 €
Σύνολο Φόρων-Εισφορών Έτους7.673,55 €8.652,01 €8.388,32 €

 

Πίνακας 2 – Παλαιά ασφαλιστική εισφορά 4413,60 ευρώ

Έτος201620172018
Ασφαλιστικές Εισφορές4.413,60 €4.200,53 €4.257,96 €
Φόρος Εισοδήματος-Εισφορά Αλληλεγγύης-Τέλος Επιτηδεύματος4.157,91 €4.209,47 €4.195,57 €
Σύνολο Φόρων-Εισφορών Έτους8.571,51 €8.410,00 €8.453,53 €

 

Παράδειγμα Β – Καθαρό εισόδημα προ εισφορών και φόρων 30.000 ευρώ

Πίνακας 1 – Παλαιά ασφαλιστική εισφορά 3228,96 ευρώ

Έτος201620172018
Ασφαλιστικές Εισφορές3.228,96 €7.214,80 €6.140,61 €
Φόρος Εισοδήματος-Εισφορά Αλληλεγγύης-Τέλος Επιτηδεύματος7.528,15 €6.172,97 €6.538,19 €
Σύνολο Φόρων-Εισφορών Έτους10.757,11 €13.387,77 €12.678,80 €

 

Πίνακας 2 – Παλαιά ασφαλιστική εισφορά 4413,60 ευρώ

Έτος201620172018
Ασφαλιστικές Εισφορές4.413,60 €6.895,53 €6.226,65 €
Φόρος Εισοδήματος-Εισφορά Αλληλεγγύης-Τέλος Επιτηδεύματος7.125,38 €6.281,51 €6.508,94 €
Σύνολο Φόρων-Εισφορών Έτους11.538,98 €13.177,04 €12.735,59 €

 

Παράδειγμα Γ – Καθαρό εισόδημα προ εισφορών και φόρων 50.000 ευρώ

Πίνακας 1 – Παλαιά ασφαλιστική εισφορά 3228,96 ευρώ

Έτος201620172018
Ασφαλιστικές Εισφορές3.228,96 €12.604,80 €10.078,01 €
Φόρος Εισοδήματος-Εισφορά Αλληλεγγύης-Τέλος Επιτηδεύματος16.530,80 €11.842,92 €12.942,07 €
Σύνολο Φόρων-Εισφορών Έτους19.759,76 €24.447,72 €23.020,08 €

 

Πίνακας 2 – Παλαιά ασφαλιστική εισφορά 4413,60 ευρώ

Έτος201620172018
Ασφαλιστικές Εισφορές4.413,60 €12.285,53 €10.164,05 €
Φόρος Εισοδήματος-Εισφορά Αλληλεγγύης-Τέλος Επιτηδεύματος15.908,86 €11.981,79 €12.904,64 €
Σύνολο Φόρων-Εισφορών Έτους20.322,46 €24.267,32 €23.068,69 €

 

Αυτό που φαίνεται αρχικά από το νέο πλαίσιο φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, είναι ότι οι κατηγορίες των ιατρών με καθαρά εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ ετησίως επιβαρύνονται με περισσότερους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές σε σχέση με το 2016.