Παρατείνεται η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων χρεών του ΕΟΠΥΥ! Όλη η απόφαση

Παρατείνεται η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων χρεών του ΕΟΠΥΥ! Όλη η απόφαση

Παράταση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων χρεών των φορέων κοινωνικής ασφάλισης που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ, δίνει η κυβέρνηση.

Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης αναφέρει ειδικότερα πως: “Η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του επόμενου από τη λήψη της σχετικής επιχορήγησης μήνα, ενώ η προθεσμία αυτή δύναται να παρατείνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις μετά από αιτιολογημένο αίτημα που υποβάλλεται στη ΔΠΓΚ του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μέσω της οικείας ΓΔΟΥ. Το πρόγραμμα επιχορήγησης για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ολοκληρώνεται την 30.6.2018″.

Ειδικά για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) των οποίων οι κλάδοι υγείας εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ, προβλέπεται προσαύξηση του ορίου του συνολικού ποσού του αιτήματος, κατά το ποσό των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που από 1/1/17 βαρύνει τον προϋπολογισμό τους. Αντίστοιχα, για τον ΕΟΠΥΥ το όριο του συνολικού ποσού του αιτήματος μειώνεται κατά το ανωτέρω ποσό.

Ποια θα είναι η διαδικασία για την εξόφληση

Όπως αναφέρεται στην ΥΑ, οι φορείς θα προβαίνουν στην κατά προτεραιότητα εξόφληση των σχετικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Συγκεκριμένα, η εξόφληση θα γίνεται με αύξουσα χρονολογική σειρά (προηγούνται οι παλαιότερες υποχρεώσεις) και σε κάθε περίπτωση δεν εξοφλούνται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις επόμενου έτους πριν την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του προηγούμενου κάθε φορά έτους.

“Ειδικά για τον ΕΟΠΥΥ και τους φορείς που ενσωματώθηκαν σε αυτόν, η εξόφληση των υποχρεώσεων δύναται να γίνεται με χρονολογική σειρά για κάθε φορέα ξεχωριστά” σημειώνεται χαρακτηριστικά. Έτσι, η σειρά εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων μπορεί να ανατραπεί όταν:

αφορούν σε δικαστικές αποφάσεις οι οποίες είναι εκτελεστές,

προβλέπονται ποινές και πρόστιμα σε περίπτωση καθυστέρησης, όπως τόκοι υπερημερίας κ.λπ.,

αφορούν στην αντιμετώπιση επιτακτικών και επειγουσών αναγκών,

δεν προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά,

υφίστανται κωλύματα νομιμότητας για την εξόφληση τους.