ΠΙΣ: Επιστολή στον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κατά του συμψηφισμού του clawback

ΠΙΣ: Επιστολή στον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κατά του συμψηφισμού του clawback

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου κατά τη συνεδρίασή του συζήτησε την αιφνιδιαστική ανακοίνωση (τελεσιγραφικού τύπου), για συμψηφισμό οφειλών των παρόχων εργαστηριακών και κλινικοεργαστηριακών ιατρών και εκτός των αναφερομένων στην υπ΄αριθμ.2362/20.10.2017 επιστολή μας, αποφάσισε:

– Ζητούμε επανεξέταση των δεδομένων.
– Τόκο υπερημερίας για το 10% των τεσσάρων ετών, το οποίο παρακρατήθηκε και μετά να ακολουθήσει ο συμψηφισμός με το clawback 2013-2015.
– Να αφαιρεθούν από το clawback του 2015, οι οφειλές των τριών μηνών που παρακρατήθηκαν προς τους παρόχους από τον ΕΟΠΥΥ εντός του 2016.

– Η καταβολή των οφειλομένων ποσών, να πραγματοποιηθεί σε 120 δόσεις.
Κάθε πάροχος όταν έχει οιανδήποτε αμφιβολία για τα ποσά συμψηφισμού να διατυπώσει τις επιφυλάξεις του στην αρμόδια ΠΕΔΙ.

Να χρησιμοποιήσει επίσης κάθε πρόσφορο μέσο ακόμη και δικαστικό, προς αποκατάσταση κάθε αδικίας.

Έχουμε τη βεβαιότητα, αλλά και ζητάμε επιτακτικά, ότι η ασφυκτική και εκτός κανόνων δικαίου προθεσμία των τριών ημερών θα παραταθεί, καθόσον είναι πρακτικώς αδύνατον στα στενά αυτά περιθώρια να γίνει έλεγχος των στοιχείων.