Πως θα γίνεται η εξειδίκευση στην Εντατική Νοσηλεία!

Πως θα γίνεται η εξειδίκευση στην Εντατική Νοσηλεία!

H διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων γιατρών προς εξειδίκευση στις Πολυδύναμες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (Ενηλίκων ή Παίδων) και στις Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, καθορίζει με απόφαση που εξέδωσε ο Ανδρέας Ξανθός.

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση:

Δικαίωμα εγγραφής στους καταλόγους μονάδων προς εξειδίκευση έχουν οι ιατροί οι οποίοι είναι:

α. Ελληνίδες/Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σύζυγοι Ελλήνων υπηκόων ή υπηκόων κράτους μέλους της Ε.Ε. ή υπήκοοι τρίτων χωρών με δελτίο παραμονής  επί  μακρόν  διαμένοντος  ή  κάτοχοι  μπλε  κάρτας  της  Ε.Ε.  ή  κάτοχοι  δελτίου παραμονής δεύτερης γενιάς ή κάτοχοι δελτίου άδειας παραμονής ομογενούς

β. Κάτοχοι τίτλου των ειδικοτήτων:

Παθολογίας,  Καρδιολογίας,  Πνευμονολογίας –Φυματιολογίας,  Χειρουργικής, Αναισθησιολογίας και Νεφρολογίας για τις θέσεις των Μ.Ε.Θ,

Παιδιατρικής  και  Χειρουργικής  Παίδων  για  τις  θέσεις  των  Μ.Ε.Θ.  Παίδων  καθώς  και Καρδιολογίας,  Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας  και  Αναισθησιολογίας  εφόσον  οι υποψήφιοι έχουν εργαστεί μετά τη λήψη της ειδικότητας για χρονικό διάστημα 18 μηνών σε Παιδιατρικό Νοσοκομείο και

Παιδιατρικής για τις θέσεις Μ.Ε.Ν.Ν.

Στην αίτησή τους, η οποία υπέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης, οι ενδιαφερόμενοι/ες έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν την τοποθέτησή τους σε περισσότερες από μία Μ.Ε.Θ (Ενηλίκων ή Παίδων) ή Μ.Ε.Ν.Ν, της ίδιας Υγειονομικής Περιφέρειας.

Οι ιατροί καταχωρούνται σε όλους τους καταλόγους των μονάδων που έχουν επιλέξει με την αίτησή  τους  και  η  μεταξύ  τους  προτεραιότητα ανά  μονάδα  καθορίζεται  από  τον  χρόνο κατάθεσης και τον απόλυτο αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους.

Η  αρμόδια  υπηρεσία  της  οικείας  Υγειονομικής  Περιφέρειας  ελέγχει  τα  υποβληθέντα δικαιολογητικά και καταχωρεί την αίτηση στους  αντίστοιχους καταλόγους των μονάδων προς εξειδίκευση.

Διαδικασία τοποθέτησης

Η απόφαση τοποθέτησης στις Πολυδύναμες Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Μ.Ε.Θ. (Ενηλίκων ή Παίδων) ή Μ.Ε.Ν.Ν., εκδίδεται από τον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. Το σχέδιο της απόφασης αποστέλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας (Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων Ν.Π., Τμήμα Ιατρών Ε.Σ.Υ.) προκειμένου να  χορηγηθεί η απαιτούμενη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και στη συνέχεια επιστρέφεται  στην Υ.Πε.  και  κοινοποιείται  στον  ενδιαφερόμενο  με  συστημένη  επιστολή.