Προκηρύχτηκαν 3 θέσεις ιατρών στο «Θριάσιο»

Προκηρύχτηκαν 3 θέσεις ιατρών στο «Θριάσιο»

Το Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» ανακοίνωσε την πρόσληψη 3 Ειδικευμένων ιατρών επί θητεία και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να καταθέσουν αίτηση μέχρι τις 10 Αυγούστου 2016.

Συγκεκριμένα, στο «Θριάσιο» άνοιξαν μία θέση Επιμελητή Β’ Νευρολογίας, μία θέση Επιμελητή Β’ Ακτινοδιαγνωστικής και μία θέση Επιμελητή Β’ Παιδιατρικής.

Η Aίτηση−Δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στη Γραμματεία του Γ.Ν.Ελευσίνας Θριάσιο σε τρία  (3) αντίγραφα σε τρείς (3) ξεχωριστούς φακέλους μέχρι και τις 10.08.2016. Αιτήσεις − δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας, δεν γίνονται δεκτές.

Αιτήσεις − δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία εις τριπλούν, σε τρείς (3) ξεχωριστούς φακέλους, στη Γραμματεία του Νοσοκομείου στη διεύθυνση: Γ.Ν.Ελευσίνας΄΄Θριάσιο΄΄ Λεωφ. Γ. Γεννηματά, Μαγούλα, Τ.Κ. 19018. Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς. Κάθε υποψήφιος μπορεί να διεκδικήσει και να κριθεί για περισσότερες της μίας θέσης, αλλά για κάθε θέση πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση-δήλωση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμ. Προσωπικού του Γ.Ν.Ελευσίνας «Θριάσιο» στο τηλ: 213 2028 525.