Προκήρυξη δύο θέσεων γιατρών στο νοσοκομείο Κοζάνης

Προκήρυξη δύο θέσεων γιατρών στο νοσοκομείο Κοζάνης

Το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης προκήρυξε δύο θέσεις γιατρών, με το βαθμό Επιμελητή Β, με την προθεσμία υποβολής αιτήσεων να λήγει στις 29 Αυγούστου 2016.

Συγκεκριμένα, στο νοσοκομείο άνοιξαν μία θέση παθολόγου και μία θέση νεφρολόγου. Η αίτηση –δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά , υποβάλλεται στο Τμήμα Γραμματείας του Νοσοκομείου εις τριπλούν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών ήτοι από 10/8/2016 έως και 29/8/2016. Αιτήσεις –δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας, δεν γίνονται δεκτές.

Αιτήσεις-δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά , μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία στην διεύθυνση ΜΑΜΑΤΣΙΟΥ 1 ΤΚ 50131 ΚΟΖΑΝΗ. Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις υπαλλήλους του Τμήματος Γραμματείας του Νοσοκομείου Αποστολίδου Κωνσταντινιά στο τηλέφωνο 2461352619 – 858 και Αναστασοπούλου Σταυρούλα  στο τηλέφωνο 2461352812 – 634.