Προκήρυξη ενδιαφέροντος για τις δράσεις του 3ου Προγράμματος της Κομισιόν για την Υγεία

Προκήρυξη ενδιαφέροντος για τις δράσεις του 3ου Προγράμματος της Κομισιόν για την Υγεία

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται μέχρι και την 25η Μαΐου να καταθέσουν αίτηση με αποδέκτη την Διεύθυνση Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Πολιτικής Υγείας.

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου Υγείας η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στις κοινές δράσεις 2016 του 3ου Προγράμματος για την Υγεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι δράσεις είναι συγχρηματοδοτούμενες και αφορούν τα εξής:

– Ποιότητα πρόληψης HIV/AIDS/STI, ηπατίτιδας και φυματίωσης και σύνδεση με την φροντίδα υγείας (συγχρηματοδότηση 2 εκ. ευρώ).

– Δράση στα χρόνια νοσήματα (συγχρηματοδότηση 5 εκ. ευρώ).

– Έλεγχος του καπνού (συγχρηματοδότηση 2 εκ. ευρώ).

– Μικροβιακή αντοχή και λοιμώξεις που σχετίζονται με την φροντίδα Υγείας (συγχρηματοδότηση 4 εκ. ευρώ).

– Έγκριση για τη διαδικασία προετοιμασίας στο αίμα, τους ιστούς και τα κύτταρα (συγχρηματοδότηση 800.000 ευρώ).

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη των παραπάνω δράσεων ανέρχεται σε 13.800.000 ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι εξής φορείς:

Τα εποπτευόμενα από το υπουργείο Υγείας Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

Όλοι οι δημόσιοι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται σε πεδία σχετικά με το αντικείμενο των προαναφερόμενων συγχρηματοδοτούμενων κοινών δράσεων έτους 2015 και ιδίως ερευνητικά και ακαδημαϊκά Ιδρύματα.

Μη κυβερνητικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα και δραστηριοποιούνται σε πεδία σχετικά με το αντικείμενο των προαναφερόμενων συγχρηματοδοτούμενων Κοινών Δράσεων.

Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί από το Υπουργείο Υγείας, το αργότερο έως την 16η Ιουνίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει κατά 60% στη χρηματοδότηση υλοποίησης κάθε κοινής δράσης και μόνο σε περιπτώσεις που η προστιθέμενη αξία από την υλοποίησή της μπορεί να θεωρηθεί ως εξαιρετικά σημαντική δύναται να ανέλθει σε ποσοστό 80%.

Η χρηματοδότηση παρέχεται μόνο για το κόστος των ενεργειών που πραγματοποιούνται μετά την ημερομηνία έναρξης υλοποίησης της κοινής δράσης, όπως αυτή αποτυπώνεται στην σύμβαση υλοποίησης.

Ο επιλεγείς φορέας υποχρεούται να ενημερώνει αναλυτικά και κατά τακτά χρονικά διαστήματα και οπωσδήποτε σε κάθε φάση υλοποίησης, την Διεύθυνση Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Πολιτικής Υγείας, καθώς και τις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας, για την εξέλιξη και τα αποτελέσματα του έργου που επιτελείται.

Με την λήξη της δράσης, ο εκπρόσωπος καλείται να υποβάλει την αναλυτική τελική έκθεση και τα αποτελέσματά της.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται μέχρι και την 25η Μαΐου (τελική ημερομηνία λήψης αριθμού πρωτοκόλλου από το Γενικό Πρωτόκολλο του υπουργείου Υγείας), να καταθέσουν αίτηση με αποδέκτη την Διεύθυνση Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Πολιτικής Υγείας, Αριστοτέλους 17, Τ.Κ. 104 33, Αθήνα).

Με αυτή, θα εκδηλώνουν ενδιαφέρον συμμετοχής για την υλοποίηση μιας ήκαι περισσοτέρων κοινών δράσεων έτους 2016, με συνημμένα δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει και να δηλώνεται:

– Η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του Φορέα.

– Η συνάφεια του Φορέα με το αντικείμενο της Κοινής Δράσης.

– Η διοικητική και διαχειριστική επάρκεια του Φορέα.

– Η δυνατότητα εξασφάλισης εθνικής συμμετοχής.

– Η ανεξαρτησία από βιομηχανικά, εμπορικά, επιχειρηματικά ή άλλα συγκρουόμενα συμφέροντα.

– Η έγκριση του υποψηφίου φορέα από το Κεντρικό Όργανο Διοίκησης που ανήκει.

– Το όνομα, την ιδιότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του σημείου επαφής του υποψήφιου φορέα και ενός αναπληρωτή του.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην Διεύθυνση Ευρωπαϊκής & Διεθνούς Πολιτικής Υγείας του υπουργείου Υγείας (τηλ. 213 216 1647, 213 216 1606, 213 2161629, fax: 210 5236023, e-mail: intrel@moh.gov.gr).