Προκήρυξη για 508 γιατρούς στα Κέντρα Υγείας του ΠΕΔΥ

Προκήρυξη για 508 γιατρούς στα Κέντρα Υγείας του ΠΕΔΥ

Προκήρυξη για την πρόσληψη 508 νέων γιατρών σε Κέντρα Υγείας του ΠΕΔΥ, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία άγονων και νησιωτικών περιοχών ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, δικαίωμα διορισμού στις θέσεις αυτές έχουν οι γενικοί ιατροί, οι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και οι ιατροί επί θητεία.

Στην αίτηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν έως δέκα θέσεις στις οποίες επιθυμούν να διοριστούν, αναγράφοντας και τον συγκεκριμένο κωδικό του Κέντρου Υγείας ή του Περιφερειακού Ιατρείου στο οποίο έχει προκηρυχθεί η θέση.

Γιατροί που είχαν καταθέσει αιτήσεις για τη συμμετοχή τους σε προκηρύξεις από το 2011 μέχρι και σήμερα θα καταθέσουν μόνο συμπληρωματική αίτηση, χωρίς να επισυνάψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι γιατροί που υπηρετούν με παράταση θητείας έχουν επίσης δικαίωμα συμμετοχής.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι μαζί με την αίτηση είναι:

-Για ελληνικά πτυχία: επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου (με αριθμητική βαθμολογία).

-Για πτυχία που χορηγήθηκαν από χώρες εκτός της ΕΕ: φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου, επικυρωμένο αντίγραφο της μετάφρασής του, επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης από ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ.

-Για πτυχία που χορηγήθηκαν από χώρες της ΕΕ: φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου, επικυρωμένο αντίγραφο της μετάφρασής του (βεβαίωση ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ αν αυτή χορηγήθηκε πριν από την ένταξη της χώρας στην ΕΕ).

-Απλό φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

-(Μόνο για άρρενες): Απλό φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ ή βεβαίωση οριστικής απόλυσης από τις τάξεις του ελληνικού Στρατού.

-Βεβαίωση παραίτησης εκπλήρωσης υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου. Ειδικά οι υπόχρεοι γιατροί υπηρεσίας υπαίθρου θα πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση: α)χρόνου ειδίκευσης στην Ελλάδα, β) χρόνου ειδίκευσης στο εξωτερικό που όμως έχει αναγνωριστεί στην Ελλάδα, γ) κτήση τίτλου ειδικότητας στην Ελλάδα, δ) κτήση τίτλου ειδικότητας σε κράτος-μέλος της ΕΕ αναγνωρισμένο από την οικεία περιφέρεια.

-Βεβαιώσεις σειράς προτεραιότητας από το νοσοκομείο με πιθανή ημερομηνία τοποθέτησης για ειδίκευση ή τίτλο ιατρικής ειδικότητας. Ο χρόνος αναμονής θα πρέπει να είναι διάρκειας πλέον των 12 μηνών από την ημερομηνία λήξης της ανακοίνωσης των θέσεων.

-Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία έως και τις 21 Οκτωβρίου να καταθέσουν τις αιτήσεις τους προς το υπουργείο Υγείας.

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται στη διεύθυνση: Υπουργείο Υγείας – Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης, Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων ΝΠ – Τμήμα Γ’, Αριστοτέλους 17, ΤΚ 10433, Αθήνα.