Προκήρυξη μιας θέσης ιατρού στο Γενικό Νοσοκομείο Λήμνου

Προκήρυξη μιας θέσης ιατρού στο Γενικό Νοσοκομείο Λήμνου

Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Λήμνου προκήρυξε μία θέση ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ. και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να καταθέσουν αίτηση μέχρι και τις 16 Αυγούστου 2016.

Συγκεκριμένα, το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Λήμνου προκήρυξε μία (1) θέση Νεφρολόγου με Βαθμό Επιμελητή Β΄. Για την κατάληψη θέσης ειδικευμένου ιατρού ΕΣΥ απαιτείται: για το βαθμό Επιμελητή Β΄, η κατοχή του τίτλου ειδικότητας και η αίτηση – δήλωση σε ειδικό έντυπο το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.gr ), ή χορηγείται από την υπηρεσία στην οποία υποβάλλονται τα δικαιολογητικά. Η αίτηση – δήλωση συμπληρώνεται με ακρίβεια και σε όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνει. Η αίτηση – δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλεται στο Νοσοκομείο που προκηρύσσει τις θέσεις εις τριπλούν, εντός της ορισθείσας από την προκήρυξη προθεσμίας.

Η ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται από 25-7-2016 μέχρι και 16-8-2016.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΞ6Υ469ΗΖΞ-ΖΣΖ/document