Προκήρυξη 5 θέσεων ιατρών ΕΣΥ στο Γ.Ν. Δράμας

Προκήρυξη 5 θέσεων ιατρών ΕΣΥ στο Γ.Ν. Δράμας

Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας προκήρυξε πέντε θέσεις ειδικευμένων γιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. και όσοι ενδιαφέρονται πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μέχρι τις 5 Ιουλίου 2016.

Συγκεκριμένα, στο νοσοκομείο άνοιξε μία θέση παθολογίας, μία θέση ιατρικής βιοπαθολογίας, μία θέση ακτινοδιαγνωστικής, μία θέση αιματολογίας ή ιατρικής βιοπαθολογίας ή παθολογίας (για την αιμοδοσία) και μία θέση νεφρολογίας (για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

1.Αίτηση – Δήλωση σε ειδικό έντυπο το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας ( www . moh . gov . gr), στον ιστότοπο της 4ης Δ.Υ. Πε. και του Νοσοκομείου Δράμας ή χορηγείται από Γ.Ν Δράμας στο οποίο υποβάλλονται τα δικαιολογητικά για τις συγκεκριμένες θέσεις κατά ειδικότητα.

 1. Φωτοαντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου Πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης. Σε περίπτωση πτυχίων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου, φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.
 2. Φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
 3. Φωτοαντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας.
 4. Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου, στην οποία να βεβαιώνεται: ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησής της.
 5. Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου, όταν πρόκειται για πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 6. Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή Βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής, όπου είναι απαραίτητη (η υποβαλλόμενη Βεβαίωση θα εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας).
 7. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για διορισμό γιατρού, στην οποία θα αναφέρονται:

α) Ότι δεν έχει αρνηθεί διορισμό σε θέση του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. ή σε αντίθετη περίπτωση, ότι έχουν συμπληρωθεί πέντε (5) χρόνια από την παρέλευση της προθεσμίας ανάληψης υπηρεσίας.

β) Ότι δεν έχει παραιτηθεί από θέση κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. πριν από την συμπλήρωση δύο (2) χρόνων από το διορισμό του ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία παραίτησής του.

γ) Ότι έχει συμπληρώσει δύο (2) χρόνια συνεχούς υπηρεσίας σε ομοιόβαθμη με την κρινόμενη θέση εάν είναι ήδη ιατρός του Ε.Σ.Υ.

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου για διορισμό ιατρού, στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υπηρετεί στο Ε.Σ.Υ. ή ότι έχει υποβάλλει παραίτηση από τη θέση ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. στην οποία υπηρετεί. Η παραίτηση θα πρέπει να έχει υποβληθεί στον φορέα που υπηρετεί ο υποψήφιος, μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών της εκάστοτε προκήρυξης.
 2. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να γράφονται περιληπτικά τα ουσιαστικά προσόντα του υποψηφίου
 3. Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων που αναφέρονται στο Βιογραφικό Σημείωμα απαιτείται η υποβολή επίσημων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων.
 4. Οι επιστημονικές εργασίες αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου περιληπτικά.

Η Αίτηση – Δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας εις τριπλούν μέχρι και 05/07/2016.

Αιτήσεις – δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, Τέρμα Ιπποκράτους Τ.Κ 66132, ΔΡΑΜΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν τηλέφωνο για κάθε συμπληρωματική πληροφορία στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2521350217, 2521350204 (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 12.00-15.00μ.μ).