Προκήρυξη θέσης Παθολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας

Προκήρυξη θέσης Παθολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας

Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας προκηρύσσει θέση παθολόγου, επιμελητή Β’ και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις μέχρι τις 22 Μαίου 2017.

Για την παραπάνω θέση, γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν:

α) Ελληνική ιθαγένεια πλην όσων προέρχονται από Κράτη Μέλη της Ε.Ε.

β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος

γ) Τίτλο αντίστοιχης με την θέση ιατρική ειδικότητας

δ) Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 50ο έτος για τους Επιμελητές Β΄. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας λογίζεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους, εντός του οποίου ο υποψήφιος συμπληρώνει το απαιτούμενο όριο ηλικίας.

Σε θέσεις ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. που προκηρύσσονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017, δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα ιατροί που υπηρετούν σε άλλη θέση ειδικευμένου ιατρού ΕΣΥ, εκτός εάν παραιτηθούν από τη θέση που κατέχουν μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών, προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο της αίτησης παραίτησής τους και έως τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Κρίσης, το ΦΕΚ δημοσίευσης της παραίτησής τους.

Η Αίτηση – Δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας εις τριπλούν μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, από 03/05/2017 μέχρι και 22/05/2017. Κάθε σειρά Αίτησης – Δήλωσης με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ατομικούς  υποφακέλλους οι οποίοι θα είναι μέσα σε ένα κυρίως φάκελλο στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου, η προκηρυχθείσα θέση και ο αριθμός πρωτοκόλλου της προκήρυξης. Ο ι αιτήσεις και οι υπεύθυνες δηλώσεις να φέρουν πρωτότυπες υπογραφές για κάθε σειρά.

Αιτήσεις – δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, μέσα στην καθορισμένη προθεσμία στην ακόλουθη διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, Τέρμα Ιπποκράτους Τ.Κ 66132, ΔΡΑΜΑ. Για τις αιτήσεις αυτές, η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς.

Οι Αιτήσεις -Δηλώσεις που θα υποβληθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας δε θα γίνονται δεκτές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για κάθε συμπληρωματική πληροφορία στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2521350217, 2521350204 (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 12.00-15.00μ.μ).

Συντάκτης: Δήμητρα Χατζηπαναγιώτου