Προκηρύχθηκαν δύο θέσεις για τη ΜΕΘ του Τζανείου

Προκηρύχθηκαν δύο θέσεις για τη ΜΕΘ του Τζανείου

Προκηρύχθηκαν δύο θέσεις ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ, στο βαθμό του Επιμελητή Β, επί θητεία, για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Τζανείου νοσοκομείου. Το νοσοκομείο ζητεί για τη στελέχωση της ΜΕΘ παθολόγο ή καρδιολόγο ή πνευμονολόγο ή χειρουργό ή αναισθησιολόγο ή νεφρολόγο.

Δεκτοί ως υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις γίνονται όσοι έχουν:

Ελληνική Ιθαγένεια, πλην όσων προέρχονται από Κράτη Μέλη της Ε.Ε.

Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος

Τίτλο αντίστοιχης με τη θέση ιατρικής ειδικότητας

Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 50ο έτος. Εξαιρούνται όσοι υπηρετούν στο κλάδο ιατρών ΕΣΥ & διορίζονται σε άλλη θέση αυτού.

Η Αίτηση – δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλεται στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Νοσοκομείου, εις τριπλούν, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, από 01-09-2017 έως & 20-09-2017.

Αιτήσεις – Δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας δε γίνονται δεκτές.

Αιτήσεις – Δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται εις τριπλούν & ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού (υπόψη κ. Τασοπούλου Δήμητρας), στη διεύθυνση Αφεντούλη & Ζαννή 1 Πειραιάς Τ.Κ. 18536, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία. Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει, είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς.

Συντάκτης: Δήμητρα Χατζηπαναγιώτου