Προσλαμβάνονται φαρμακοποιοί για τα Κοινωνικά Φαρμακεία

Προσλαμβάνονται φαρμακοποιοί για τα Κοινωνικά Φαρμακεία

Ο φορέας ΕΠΕΚΑ (Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών) ενημερώνει τους φαρμακοποιούς ότι οι δήμοι Αλίμου, Ραφήνας-Πικερμίου και Πόρου πρόκειται να προσλάβουν από ένα φαρμακοποιό για τη στελέχωση κοινωνικών δομών (κοινωνικών φαρμακείων).

Πρόκειται για συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ένα έτος (με δυνατότητα παράτασης), που θα γίνουν σε συνεργασία με τους δήμους προαναφέρθηκαν.

Στα τυπικά προσόντα αναφέρονται το πτυχίο ή δίπλωμα Φαρμακευτικής Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και η άδεια άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του φαρμακοποιού.

Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής θα πρέπει να: i) έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, ii) έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν, iii) είναι: α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996 και γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958). Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας.

Σημειώνουμε ότι για η υποβολή αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει και λήγει στις 02/05/2018 για το δήμο Αλίμου και Ραφήνας-Πικερμίου, ενώ για το Δήμο Πόρου λήγει στις 07/05/2018.

Για περισσότερες πληροφορίες, αιτήσεις κτλ. οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισκεφτούν το διαδικτυακό τόπο epeka.gr.