Πρόσληψη παθολόγου και ψυχιάτρου στο νοσοκομείο Μυτιλήνης

Πρόσληψη παθολόγου και ψυχιάτρου στο νοσοκομείο Μυτιλήνης

Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ ανακοίνωσε ότι προκηρύσσονται για πλήρωση δύο θέσεις ιατρών επί θητεία. Συγκεκριμένα, ανοίγει μία θέση παθολόγου – επιμελητή Β και μία θέση ψυχιάτρου – επιμελητή Β.

Η Αίτηση – δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Δ/νση Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, σε τρία (3) αντίτυπα , δηλαδή από 26.04.2017 έως και 15.05.2017.

Αιτήσεις – δηλώσεις και όλα τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στη Δ/νση Ιατρικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Μυτιλήνης, στη διεύθυνση: Ε. Βοστάνη 48, Τ.Κ 81131, Μυτιλήνη – Λέσβος, με συστημένο δέμα στην καθορισμένη ημερομηνία.

Από την Δ/νση Ιατρικής Υπηρεσίας του ανωτέρω Νοσοκομείου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία στο τηλέφωνο 22510-47527.