Προσλήψεις 5 ιατρών στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ

Προσλήψεις 5 ιατρών στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ

Το νοσοκομείο ΚΑΤ προκήρυξε πέντε θέσεις ειδικευμένων ιατρών επί θητεία του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Αναισθησιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Χειρουργικής για την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Για την παραπάνω θέση γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν: Ελληνική Ιθαγένεια, πλην όσων προέρχονται από Κράτη Μέλη της Ε.Ε., άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και τίτλο αντίστοιχης με την θέση ιατρικής ειδικότητας και ηλικία που να μην υπερβαίνει το 50ο έτος.

Η Αίτηση – Δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλεται στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) του Γ.Ν. Αττικής ΚΑΤ εις τριπλούν, μέχρι τις 10/10/2017 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αιτήσεις – Δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς μέσα στην ορισθείσα προθεσμία, στo Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) του Νοσοκομείου, στη διεύθυνση Γ.Ν. Αττικής ΚΑΤ, Νίκης 2, ΤΚ 145 61 Κηφισιά, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, «Αίτηση – Δήλωση συμμετοχής στην επιλογή πρόσληψης ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ».

Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από την σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς. Αιτήσεις – Δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την λήξη της προθεσμίας, δεν γίνονται δεκτές.

Η Προκήρυξη, το Έντυπο της Αίτησης-Δήλωσης καθώς και τα έντυπα των Υπεύθυνων Δηλώσεων που θα πρέπει να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο του Νοσοκομείου : www.kat-hosp.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου, στο τηλέφωνο 2132086628.

Συντάκτης: Δήμητρα Χατζηπαναγιώτου