Προκηρύχτηκαν προσλήψεις ιατρών στις μονάδες του ΠΕΔΥ

Προκηρύχτηκαν προσλήψεις ιατρών στις μονάδες του ΠΕΔΥ

Η 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής προκηρύσσει εννέα θέσεις ιατρών στο βαθμό του Επιμελητή Β’ για τις μονάδες του ΠΕΔΥ και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να καταθέσουν αίτηση από τις 7 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 26 Σεπτεμβρίου 2016.

Αναλυτικότερα, η προκήρυξη αναφέρει πως ανοίγει μία θέση ιατρικής βιοπαθολογίας στο ΠΕΔΥ – ΚΥ Καπανδριτίου και δύο θέσεις στο ΠΕΔΥ – ΚΥ Σπάτων (μία θέση γενικής ιατρικής ή παθολογίας και μία θέση παιδιατρικής).

Επίσης, ανοίγει μία θέση γενικής ιατρικής ή παθολογίας στο ΠΕΔΥ – ΚΥ Νέας Μάκρης, μία θέση γενικής ιατρικής ή παθολογίας στο ΠΕΔΥ – ΚΥ Βύρωνα και μία θέση γενικής ιατρικής ή παθολογίας στο ΠΕΔΥ – ΚΥ Μαρκόπουλου.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, στο ΠΕΔΥ – ΚΥ Λαυρίου ανοίγει μία θέση ακτινοδιαγνωστικής, ενώ στο ΠΕΔΥ – ΚΥ Καλυβίων θα προσληφθεί γενικός ιατρός ή παθολόγος και στο ΠΕΔΥ – ΚΥ Κορωπίου παιδίατρος.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να διεκδικήσει και να κριθεί για περισσότερες της μιας θέσης αλλά για κάθε θέση πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση – δήλωση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν εις διπλούν τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση – Δήλωση σε ειδικό έντυπο το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.gr), στον ιστότοπο της 1ης Δ.Υ.Πε ή χορηγείται από το Τμήμα Πρωτοκόλλου της 1ης Υ.Πε. Αττικής.
  2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης. Σε περίπτωση πτυχίων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου, φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.
  3. Φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος.
  4. Φωτοαντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας.
  5. Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου στην οποία να βεβαιώνεται ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησης της.
  6. Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου όταν πρόκειται για πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  7. Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής, όπου είναι απαραίτητη.
  8. Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου για διορισμό ιατρού, στην οποία να αναφέρονται τα εξής:α) ότι δεν έχει αρνηθεί διορισμό σε θέση κλάδου ιατρών ΕΣΥ ή σε αντίθετη περίπτωση, ότι έχουν συμπληρωθεί πέντε (5) χρόνια από την παρέλευση της προθεσμίας ανάληψης υπηρεσίας.β) ότι δεν έχει παραιτηθεί από θέση του κλάδου ιατρών ΕΣΥ πριν από τη συμπλήρωση δύο (2) χρόνων από το διορισμό του ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία παραίτησης του.γ) ότι έχει συμπληρώσει δύο (2) χρόνια συνεχούς υπηρεσίας σε ομοιόβαθμη με την κρινόμενη θέση εάν είναι ήδη ιατρός ΕΣΥ.
  9. Για τις θέσεις που θα προκηρυχθούν μέχρι 31/12/2017, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για διορισμό ιατρού, στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υπηρετεί στο ΕΣΥ ή ότι έχει υποβάλλει παραίτηση από την θέση ιατρού κλάδου ΕΣΥ στην οποία υπηρετεί.
  10. Βιογραφικό σημείωμα.

Η Αίτηση – Δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλεται στο Πρωτόκολλο της 1ης Υ.Πε. Αττικής εις διπλούν σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, ήτοι από 07/09/2016 έως και 26/09/2016. Αιτήσεις – Δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.

Αιτήσεις – Δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς μέσα στην ορισθείσα προθεσμία, στη Γραμματεία (Πρωτόκολλο) του Νοσοκομείου, στη διεύθυνση της Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής (1η ΔΥΠΕ), Ζαχάρωφ 3, Αμπελόκηποι, Τ.Κ.115 21, Τμήμα Προσωπικού, «Αίτηση – Δήλωση συμμετοχής στην επιλογή πρόσληψης ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της 1ης Δ.Υ.Πε, στο τηλέφωνο 213-20.10.400.