Προσλήψεις πέντε γιατρών στο νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Προσλήψεις πέντε γιατρών στο νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» της 2η Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά πέντε (5) ατόμων, επί θητεία, στις θέσεις Ειδικευμένων Ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. στο Βαθμό του Επιμελητή Β’. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις μέχρι τις 22 Μαίου 2017.

Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν:

-1 Επιμελητής Β’ Παθολογίας

-1 Επιμελητής Β’ Παθολογικής Ογκολογίας

-1 Επιμελητής Β’ Ιατρικής Βιοπαθολογίας (για το εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας)

-2 Επιμελητές Β’ Παθολογίας (για τη Δ’ Παθολογική Κλινική).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση-δήλωση (σε ειδικό έντυπο ανηρτημένο στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας: www.moh.gov.gr , στον ιστότοπο των Δ.Υ.Πε. και των Νοσοκομείων ή χορηγείται από το Νοσοκομείο) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, σε 3 φωτοαντίγραφα, με τη σειρά που αναφέρονται στην προκήρυξη (οι 3 σειρές των αντιγράφων θα τοποθετηθούν σε 3 ξεχωριστά φάκελα ή ντοσιέ) αφού πρώτα ελεγχθούν, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, εις τριπλούν στην ταχυδρομική διεύθυνση: 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Ρίμινι 1, Τ.Κ. 124 62, Χαϊδάρι, με την ένδειξη: Υποψηφιότητα για την προκήρυξη ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. με αρ. πρωτ. 13602/24-04-2017. Πληροφορίες στα τηλ.: 210 5831045 και 210 5831076.