Προσλήψεις στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεαγένειο

Προσλήψεις στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεαγένειο

Στην πρόσληψη 78 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προχωρά το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεαγένειο. Πρόκειται για 14 θέσεις προσωπικού φύλαξης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 64 θέσεις προσωπικού καθαριότητας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως (ή με εξουσιοδότηση) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας του νοσοκομείου (Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεαγένειο, Αλέξανδρου Συμεωνίδη 2, ΤΚ 540 07, Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, τηλ. 2310 – 898151, 153).

Προσοχή, κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία και μόνο αίτηση και για θέσεις μίας και μόνο κατηγορίας προσωπικού – δηλαδή είτε Δευτεροβάθμιας είτε Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 15 Ιανουαρίου.