Προσοχή σε καλλυντικά που προσομοιάζουν με τρόφιμα

Προσοχή σε καλλυντικά που προσομοιάζουν με τρόφιμα

Την προσοχή των καταναλωτών σε καλλυντικά προϊόντα, όπως σαπούνια, που προσομοιάζουν με τρόφιμα εφιστούν οι ειδικοί του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, καθώς, όπως επισημαίνουν, κρύβουν κινδύνους κυρίως για τα παιδιά!

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό 1223/2009 περί καλλυντικών προϊόντων, «η παρουσίαση ενός καλλυντικού προϊόντος και ιδίως η μορφή, η οσμή, το χρώμα, η εμφάνιση, η συσκευασία, η σήμανση, ο όγκος ή οι διαστάσεις του δεν θα πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών λόγω σύγχυσης με είδη διατροφής, σύμφωνα με την οδηγία 87/357/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1987 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τα προϊόντα που, επειδή δεν εμφανίζονται υπό την πραγματική τους μορφή, θέτουν σε κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλεια των καταναλωτών».

Η Οδηγία 87/357/ΕΟΚ εναρμονίστηκε με την υπ’αρ. ΚΥΑ φ1-3193/8-8-89 (ΦΕΚ 609Β΄/21-8-89). Σύμφωνα με το άρθρο 2 αυτής, απαγορεύεται η εμπορία και παρασκευή προϊόντων που προσομοιάζουν με τρόφιμα ώστε οι καταναλωτές και ιδίως τα παιδιά να τα εκλάβουν ως τέτοια, και ως εκ τούτου να τα καταπιούν κλπ.

Ο ΕΟΦ ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό που έχει προμηθευτεί ή εξακολουθεί να προμηθεύεται παρόμοια καλλυντικά προϊόντα, που έχουν παρασκευασθεί και διατεθεί κατά παρέκκλιση των διατάξεων, να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη φύλαξη και το χειρισμό τους, ιδιαίτερα παρουσία παιδιών.