Τι προβλέπει η εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας για τους πρόσφυγες

Τι προβλέπει η εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας για τους πρόσφυγες

Κατευθυντήριες οδηγίες για την υγιεινή διαβίωση των προσφύγων, περιλαμβάνονται σε εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, που απεστάλη προς τις περιφέρειες. Όπως αναφέρει η εγκύκλιος, με αφορμή την άφιξη μεγάλου κύματος προσφύγων και μεταναστών τόσο στο λιμάνι του Πειραιά, όσο και σε άλλες περιοχές ανά την επικράτεια, και με δεδομένο ότι παραμένουν στους χώρους άφιξής τους  ή και άλλους χώρους επιλογής τους μέχρι να διευθετηθεί το θέμα της μετακίνησης τους, για λόγους επιτακτικής διασφάλισης και προστασίας της Δημόσιας Υγείας θα πρέπει:

Οι χώροι προσωρινής εγκατάστασής τους να διαθέτουν τα απαραίτητα έργα υποδομής για την υγιεινή διαβίωση, όπως:

-πόσιμο νερό. Το πόσιμο νερό ως δημόσιο αγαθό και ζωτικής σημασίας για τον άνθρωπο μπορεί να διατεθεί ασφαλώς είτε μέσω δικτύου, εάν υπάρχει η δυνατότητα, είτε ως εμφιαλωμένου νερού, είτε με βυτία. Σε κάθε περίπτωση όμως η ποιότητα του νερού θα πληροί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου που το διέπει.

-υγιεινά αποχωρητήρια. Καθότι η αποχέτευση αποτελεί στην πράξη συνέχεια της ύδρευσης, έχει τον ίδιο βασικό σκοπό δηλαδή να προστατεύσει την υγεία και την ποιότητα ζωής του ατόμου. Η χρήση υφιστάμενων αποχωρητηρίων αλλά και η τοποθέτηση χημικών αποχωρητήριων θα πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που να διασφαλίζεται και προστατεύεται η Δημόσια Υγεία.

Ο αριθμός των συνολικών αποχωρητηρίων πρέπει να είναι ικανός, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες υγιεινής του συνόλου των ατόμων που θα τις χρησιμοποιούν και να εξασφαλίζεται η μεταφορά και διάθεση των λυμάτων τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Θα πρέπει να προβλέπεται υπεύθυνος καθαριότητας.

-δοχεία συλλογής και μέσα αποκομιδής των απορριμμάτων για την αποφυγή κινδύνου ρύπανσης και μόλυνσης του περιβάλλοντος και των επιπτώσεων για τη Δημόσια Υγεία, που μπορεί να προκληθούν από τη μη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων, καθώς πέραν της αισθητικής ρύπανσης, η επί μακρόν παραμονή των απορριμμάτων συμβάλλει στην επιτάχυνση διεξαγωγής αερόβιων και αναερόβιων διεργασιών (αύξηση του μολυσματικού φορτίου και στην εκδήλωση κινδύνων μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών ( παρουσία φορέων μετάδοσης, δυσμενείς καιρικές συνθήκες ( αέρας, έντονες βροχοπτώσεις κ.λ.π)).

-δυνατότητες ατομικής καθαριότητας κατά προτίμηση σε κοινόχρηστα λουτρά και πλύσης ιματισμού.

Όσον αφορά το θέμα της ασφαλούς σίτισης των προσφύγων- μεταναστών  τονίζεται ότι ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί  στη διατροφή τους σε περίπτωση που διανέμονται τρόφιμα, τα  οποία  προσφέρουν  διάφορες  κοινωνικές  οργανώσεις, φορείς ή επιχειρήσεις τροφίμων, σε ότι αφορά τις συνθήκες παρασκευής, μεταφοράς, συντήρησης, στον τρόπο διανομής και κυρίως την ποιότητα κατά τον χρόνο διανομής.

Τέλος επισημαίνεται ότι, για την όσο το δυνατό καλύτερη αντιμετώπιση του θέματος, απαραίτητη προϋπόθεση είναι, η αγαστή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων( υγειονομική υπηρεσία, οικείος ΟΤΑ, λιμενική αρχή, αστυνομική αρχή…) με απώτερο σκοπό την προστασία και διασφάλιση της Δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος γενικότερα.